Veileder om ytringsfrihet og varsling
KS reviderte veilederen om ytringsfrihet og varsling i tråd med nytt regelverk (2017). Den ble lansert av (f.v.) rådmann Bodil Sivertsen, arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø og Tora Aasland, leder av Kommunesektorens etikkutvalg. Foto: KS

Veileder om ytringsfrihet og varsling

Et velfungerende demokrati er avhengig av en åpen debatt der også ansatte deltar. Veilederen støtter opp under kommunenes arbeid med å utvikle en god ytringskultur.

Åpenhet, god håndtering av kritikk og varsling av kritikkverdige forhold er viktig for kommunale virksomheters legitimitet til å forvalte fellesskapets ressurser. I en virksomhet med god ytringskultur er det mindre behov for å ta i bruk de særlige varslingsreglene som nylig trådte i kraft.

KS har lagt fram en ny veilederen om ytringsfrihet og varsling. Det sentrale Rådmannsutvalget og Kommunesektorens etikkutvalg har vært viktige støttespillere i arbeidet. En rapport som Fafo utarbeidet på oppdrag fra KS tidligere i år inngikk som en del av kunnskapsgrunnlaget for den nye veilederen.