Varsling på dagsorden
KS deltar nå i et ekspertutvalg som skal gjennomgå og vurdere varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og praktiseringen av disse. Foto: Scanstock

Varsling på dagsorden

Grensene for arbeidstakers ytringsfrihet og spørsmål i forbindelse med varslingssaker er aktuelle tema. KS deltar nå i et ekspertutvalg som skal gjennomgå og vurdere varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og praktiseringen av disse.

Nylig oppnevnte regjeringen et ekspertutvalg som skal gjennomgå og vurdere varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og praktiseringen av disse. Direktør Anne Cathrine Frøstrup leder utvalget og fagsjef i KS, Bente Stenberg-Nilsen, er et av ti medlemmer av utvalget.

Vurdere arbeidsmiljølovens regler
Utvalget er satt sammen av fagpersoner innen juss, organisasjonspsykologi, presse og media og som har praktisk erfaring med å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Arbeidslivets parter er også representert i utvalget. Utvalget skal blant annet vurdere om arbeidsmiljølovens regler har hensiktsmessige begreper og avgrensninger. Utvalget skal også drøfte hvilken rolle myndighetene, domstoler, fagforeninger, tillitsvalgte og verneombud har i varslingssaker.

- Jeg ser frem til å være med i dette arbeidet der viktige bestemmelser om retten til å ytre seg og det å ta opp kritikkverdige forhold skal gjennomgås. Fra et arbeidsgiverståsted er kanskje det aller viktigste å legge til rette for et godt ytringsklima, sier Bente Stenberg-Nilsen.  
Utvalgets utredning skal legges fram innen 1. mars 2018.

FoU-prosjekt om varsling
FAFO gjennomfører nå et FoU-prosjekt på oppdrag fra KS «Status for varsling og ytringsfrihet i norske kommuner og fylkeskommuner».
Målet med arbeidet er å hente inn kunnskap som skal være med å sikre at ansattes ytringsfrihet ivaretas på en god måte og at kommuner og fylkeskommuner utvikler gode rutiner rundt varsling.
-Ytringsfriheten er en menneskerett, og denne retten går svært langt også for ansatte i vår sektor, sier Hovedstyret. Ytringsfrihet og varslingsrutiner henger sammen. Gode varslingsrutiner er viktig for å sikre et godt ytringsklima, sier administrerende direktør i KS, Lasse Hansen. Han sier at rapporten vil gi KS nyttig kunnskap om status i kommuner og fylkeskommuner og vil utgjøre et grunnlag for KS’ arbeid med å utvikle en guide om varsling og ytringsfrihet for medlemmene.

FOU-prosjektet skal være klart i februar 2017.

Fra et arbeidsgiverståsted er kanskje det aller viktigste å legge til rette for et godt ytringsklima Bente Stenberg-Nilsen

Guide om varsling
KS utga en egen veileder om varsling i 2007, da arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling trådte i kraft. Denne skal nå revideres.

- I tillegg til å oppdatere råd om varsling og varslingsrutiner er det behov for å belyse tema knyttet til ansattes ytringsfrihet , sier advokat Solfrid Vaage Haukaas i KS. Resultatene fra FoU- vil inngå i revidert utgave av veilederen – en guide - og vil danne grunnlag for rådene som gis i guiden.
- Målet med denne guiden er å gi kommuner og fylkeskommuner konkrete og praktiske råd i arbeidet med  varslingsordninger  og ytringskultur, sier Vaage Haukaas. Hun har sammen med spesialrådgiver Lise Spikkeland hovedansvaret for å utvikle guiden som etter planen skal være ferdig før sommeren 2017.

Lise Spikkeland

Lise Spikkeland

Spesialrådgiver - lokaldemokrati og etikk