Uønskede hendelser - hva er risikoen?
Etikkutvalget fikk høre Drammens erfaringer med risikoanalyse. Foto: Ida Slettevoll

Uønskede hendelser - hva er risikoen?

Kirsti Aas-Olsen fortalte om hvordan Drammen kommune nylig har gjennomført risikoanalyse med utgangspunkt i hva som generelt oppfattes som uønskede hendelser. I tillegg diskuterte utvalget tema som etikk i planlegging og utfordringer rundt lobbyisme.

Kommunene har mye å lære av hverandre, og Drammens erfaring med å gjennomføre risikoanalyse innenfor temaene etikk og varsling bør spres, mente etikkutvalget etter å ha hørt Kirsti Aas-Olsens innledning. Med utgangspunkt i 15 generelle "uønskede hendelser" har kommunen gjennomført en risikoanalyse. Kommunen har vurdert sannsynlighet for at hendelse skal oppstå, og mulige konsekvenser for omdømme og økonomi dersom hendelsen oppstår. 

- Planprosesser noe av det mest konfliktfylte i kommuner – kommunen forvalter stor makt, det utøves skjønn og folkevalgte fatter vedtak. utvalget pekte på betydningen av å legge til rette for gode diskusjoner hele veien om disse spørsmålene. Kent Dagsland Håkull, samfunnsplanlegger i Odda kommune var invitert til å innlede om etiske utfordringer samfunnsplanleggere møter. 

- Hvordan bør man håndtere nærlingslivets og andres kontakt med folkevalgte og ansatte i politiske beslutningsprosesser, uten at det hever terskelen eller legge hindringer i veien for direkte kontakt? Etikkutvalget diskuterte ulike utfordringer knyttet til lobbyisme og oppfordrer kommunene til åpen gjennomgang og bevisstgjøring om dette. Det kan i praksis være vanskelig å etablere oversikt over hvem som tar kontakt med folkevalgte eller ansatte, derfor må det etableres løsninger som er praktisk gjennomførbare, og som ikke legger hindringer for utøvelse av ombudsrollen, konkluderte utvalget. Det er utarbeidet et eget notat og noen anbefalinger fra utvalget om hvordan kommuner kan øke bevisstheten rundt disse spørsmålene.

Nedenfor kan du laste ned alle dokumentene.

Lise Spikkeland

Lise Spikkeland

Spesialrådgiver - lokaldemokrati og etikk