Høringssvar om varsling i arbeidslivet
Et godt ytringsklima og god kultur for håndtering av varslingssaker er viktig slik at kritikkverdige forhold blir avdekket og stoppet. KS mener det er viktig at reglene legger til rette for mest mulig trygg varsling. Illustrasjonsfoto: Mike Webb, Flickr

Høringssvar om varsling i arbeidslivet

KS mener varslingsreglene fungerer etter sin hensikt, og støtter at det nærmere innholdet presiseres i loven slik at reglene blir mer tilgjengelige. KS støtter ikke forslag om opprettelse av varslingsombud.

KS' hovedstyre behandlet NOU 2018:6 i sitt møte 23. august i år. Hovedstyret la ensstemmig til grunn følgende punkter til grunn for denne uttalelsen:

  • For å sikre gode varslingsprosesser mener KS det er viktig med tydelige krav til lederes ansvar for å tilrettelegge for et godt ytringsklima.
  • KS mener opplæringstiltak for både ledere og medarbeidere, og forsterket veiledning fra Arbeidstilsynet, er viktige virkemidler for å utvikle god praksis om varsling.
  • KS mener de fleste av utvalgets forslag om å klargjøre og lette tilgjengeligheten av regelverket vil kunne bidra til å styrke varslervernet.
  • KS går i mot at det etableres et varslingsombud.
  • KS mener et ikke bør etableres en tvisteløsningsnemnd for varslingssaker.
  • KS mener innholdet i en aktivitetsplikt bør klargjøres i forarbeidene fremfor en ny lovbestemmelse.

Her kan du laste ned hele høringssvaret fra KS (pdf).