Kommunesektor i endring
Det er store forventninger til at kommunesektoren løser oppgaver på nye, smarte måter gjennom digitalisering, innbyggermedvirkning og samarbeid med andre. Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Kommunesektor i endring

Samfunnets og innbyggernes behov er i endring. For å lykkes, må kommunen endre sin rolleforståelse, skriver styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, i en kronikk i avisa Varden.

Denne kronikken sto på trykk i Varden 26. januar 2017. 

Vi lever i en tid der samfunnet og verden rundt oss forandrer seg og vi opplever at forandringshastigheten akselererer. Utviklingen i samfunnet skaper nye muligheter samtidig som vi må søke andre måter å løse utfordringene på.  

Både lokalt og globalt opplever vi store, komplekse utfordringerknyttet til sosial, kulturell, økonomisk og teknologisk utvikling. Vi må jobbe forebyggende og utvikle bærekraftige løsninger.

Kommunesektoren opplever at både myndighetenes og innbyggernes behov, krav og forventninger til kommunale tjenester endres. Innbyggerne har behov for mer helhet og sammenheng i tjenestene som er tilpasset deres individuelle behov. Myndighetene forventer at kommunesektoren løser oppgavene på nye måter, innenfor rammen (tid og penger) av det de folkevalgte har bestemt.

Vi vet at de demografiske endringene vil føre til en betydelig større andel eldre i årene som kommer. Klimaendringer vil påvirke avløp, el-forsyning og annen infrastruktur og kommunene spiller en sentral rolle i å få til det grønne skiftet. Selv om staten bidrar gjennom nasjonal politikk og nasjonale bevilgninger, vet vi at mange av utfordringene må løses lokalt i kommunene. 

Digitaliseringen gjør det mulig å organisere og løse oppgaver for innbyggerne på nye bedre måter, som for eksempel flere selvbetjente løsninger og sterkere innbyggermedvirkning i tjenesteutviklingen. KS´ visjon er nettopp «En selvstendig og nyskapende kommunesektor».

Det forventes at kommunene løser oppgavene med høyere kvalitet til en lavere kostnad. Mange kommuner jobber aktivt med innovasjon og nye digitale løsninger, men noen utfordringer er så komplekse og sammensatte at det er nødvendig at kommuner inviterer andre aktører inn for å finne løsninger. Det krever nye samarbeidsformer og ny rolleforståelse for sammen å utvikle og levere bærekraftige tjenester.

Asker kommunejobber aktivt med å utvikle kommunens rolle i takt med behovet for å løse utfordringene kommunen står ovenfor som for eksempel flere eldre, å utvikle fremtidens skole, å forhindre utenforskap, å bidra til det grønne skiftet og å skape en bærekraftig helse og omsorgstjeneste. I kommunens plan for 2019 benyttes samskaping og medborgerskap for å åpne for mer lokal medbestemmelse og for bedre samarbeidet med innbyggere og næringsliv. Dette bidrar igjen til å utvikle en felles plattform av kunnskap og verdier.

Samskaping handler om å trekke inn brukere, pårørende, ansatte i førstelinjen, næringsliv og eksperter for å løse felles problemer i samfunnet. Når det jobbes med å utvikle tjenester er samskaping godt egnet, fordi dette vil gi oss verdifull kunnskap og forståelse av deres opplevelse av tjenestene og det egentlige behovet.

Medborgerskap innebærer at innbyggerne er mer enn forbrukere av offentlige ytelser, de skal også ta ansvar for oppbygging, vedlikeholde og videreutvikle velferdssamfunnet. 

For at kommunesektoren skal lykkes i rollen som medspiller i omstillingsprosessene er det helt avgjørende at arbeidsgiverrollen blir tatt på alvor og at det jobbes planmessig med utvikling av ledere og medarbeidere. Det er viktig å utvikle verdier for ledelse og en kultur for nyskaping og læring, gode arbeidsmiljøer og høy etisk bevissthet for være en attraktiv samarbeidspartner og klare å gjennomføre nødvendige omstillinger.

God ledelse er avgjørende for innovasjon og utvikling. Det er behov for at ledere kan navigere kreativt i møtet med framtidens utfordringer, og finne en god balanse mellom daglig drift og nyskaping.

Veldrevne kommuner er også attraktive samarbeidspartnere, som sammen med innbyggere, næringslivet, akademia og myndighetene skaper det velferdssamfunnet vi vil ha.

 

 

 

 

 

Videre lesning