Ledere med endringskraft
Vi har lenge hørt at roboter og kunstig intelligens kommer til å overta jobbene våre. Nå er den tiden nærmere enn noen gang, skriver Gunn Marit Helgesen i en kronikk i Varden. Denne uka arrangerer KS årets Arbeidslivskonferanse. Foto: Halogen

Ledere med endringskraft

Endringstakten i samfunnet og arbeidslivet øker. Oppgaver i arbeidslivet må løses på nye og bærekraftige måter, skriver styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen i en kronikk i avisa Varden.

Kronikken sto på trykk i Varden lørdag 24. september 2016. 

Ledere må mobilisere tilgjengelige ressurser for å løse oppgaver både på tvers i organisasjonen, og sammen med innbyggerne og samarbeidspartnere. Dette krever gode lederferdigheter.

KS arrangerer Arbeidslivskonferansen – Ledelse med endringskraft denne uka. Konferansen gir oss et glimt inn i framtiden og er en viktig møteplass for alle som er interessert i perspektiv på ledelse og innretning av kommunesektorens oppdrag i årene som kommer.

Kommuner trenger ledere og medarbeidere med riktig kompetanse for å utnytte potensialet i teknologien Gunn Marit Helgesen

Jeg mener at KS` visjon om en selvstendig og nyskapende kommunesektor kan realiseres gjennom en framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk for å legge til rette for mestring og motivasjon hos medarbeiderne. Komplekse utfordringer i samfunnet krever nye løsninger. Samarbeid på tvers av fagområder og kreativ problemløsning blir viktig. I spørreundersøkelsen til årets arbeidsgivermonitor svarer rådmenn og fylkesrådmenn at evne til innovasjon og nyskaping er en av de største arbeidsgiverutfordringene.

Innbyggernes behov for velferdstjenester øker samtidig som kommunesektorens ressurstilgang er begrenset. Nå er det er behov for å tenke nytt om hvordan oppgaver kan løses. Selvsagt krever dette  gode lederferdigheter. Derfor mener både jeg og KS at kunnskap om ledelse må prioriteres og verdsettes. Tall viser at samtlige av fylkeskommunene og 93 prosent av kommunene har i løpet av de to siste årene iverksatt tiltak for å styrke kompetansen blant ledere.

Alle opplever vi at teknologi og digitalisering endrer vår hverdag og arbeidsrutiner. Den gir ledere styringsdata om økonomi, kvalitet, produktivitet og måloppnåelse. Vi har lenge hørt at roboter og kunstig intelligens kommer til å overta jobbene våre. Nå er den tiden nærmere enn noen gang. Bergen kommune «ansetter» blant annet en ny digital medarbeider, en robot som skal erstatte medarbeidere som puncher og andre manuelle oppgaver.

I Nederland tvang en kommunesammenslåing frem radikal nytenking om hvordan tjenestene kan organiseres. Da tre kommuner slo seg sammen for noen år siden, hadde nye Molenwaard kommune ikke råd til å bygge nytt rådhus. De ville ha tjenestene nær innbyggerne, og derfor ble løsningen et virtuelt rådhus med en nettportal som kontaktpunkt mellom innbyggere og kommunen. De ambulerende ansatte har ikke fast kontorplass og arbeidstid. Møter legges til kafeer, hoteller og restauranter, og politiske møter skjer på samfunnshus eller eldrehjem. Resultatet er økt nærhet og engasjement fra befolkningen og mer tilfredse innbyggerne.

Fremtidstenkere har lenge varslet om at roboter og kunstig intelligens vil overta mange jobber, skape ny effektivitet og frigjøre ressurser i samfunnet. Kommuner trenger ledere og medarbeidere med riktig kompetanse for å utnytte potensialet i teknologien.

I Arbeidsgivermonitoren for 2016, som lanseres neste uke, svarer rådmenn og fylkesrådmenn fortsatt at rekruttering av medarbeidere og ledere er en av hovedutfordringene. I KS´ langtidsplan for 2016-2019 er et av målene å styrke kommuner og fylkeskommuner som attraktive arbeidsgivere. Global Employee and Leadership Index 2016 (Ennova 2016) viser at ansatte i kommuner og fylkeskommuner fortsatt har den høyeste arbeidsgleden i Norge.

Jeg mener at kontinuerlig profilering og synliggjøring av kommunen som en kunnskapsarbeidsplass for unge og nyutdannede med fordel kan styrkes – nettopp fordi det vil komme oss alle til gode.