Krafttak mot utenforskap
Foto: Loren Kerns/Flickr

Krafttak mot utenforskap

Den som faller utenfor trenger å bli møtt av mennesker som ser dem. Utenforskap er et nasjonalt problem, men det må løses lokalt, skriver styreleder Gunn Marit Helgesen og 1. nestleder Mette Gundersen, i KS i en kronikk i Fædrelandsvennen.

Psykiske helseproblemer, rusmisbruk, ensomhet, fattigdom og manglende integrering er noen av de viktigste årsakene til at personer faller utenfor. Vi ser at over 30 prosent av ungdommen ikke fullfører hele skoleløpet ut videregående, og akkurat nå vet vi at mange har mistet eller står i fare for å miste jobben sin. Vi skal ikke sitte stille å se på at viktige menneskelige ressurser ikke tas i bruk. Fremtiden skapes nå, og fremtiden trenger flere folk i arbeid og aktivitet. Oppgavene i lokalsamfunnet og kommunene blir flere, ikke færre. Et inkluderende arbeidsliv har plass til mange flere.

Konsekvensene av utenforskapet er store, både for den enkelte og for samfunnet. Et mer inkluderende samfunn er derfor viktig for dem som i dag står utenfor, men det er også viktig for oss som akkurat nå står innenfor.

Kommunalpolitisk toppmøte i Kristiansand setter KS utenforskap på dagsorden. Vi må gå nye veier for å finne løsninger på gamle og kjente problemer.

Særlige forutsetninger
Gjennom hele høsten har KS oppfordret tverrfaglige arbeidsgrupper og folkevalgte på mange arenaer til å gi innspill til hvordan kommuner og fylkeskommuner best kan bekjempe problemene med utenforskap. For å kunne gi alle barn en god oppvekst og alle innbyggere best mulige forutsetninger for å leve gode liv, har KS satt søkelys på hvordan kommunesektoren bedre kan forebygge utenforskap og bidra til inkludering. For vi vet at vår sektor har særlige forutsetninger for å lykkes med å forhindre utenforskap.

Norske kommuner og fylkeskommuner jobber hver dag for å gi innbyggerne så gode tjenester som mulig. Likevel har vi fortsatt et godt stykke å gå. Fellesskapet i lokalsamfunnet skal ha plass til alle, men ikke alle opplever det slik. Debatten om hvordan vi skal skape inkluderende lokalsamfunn vil være helt sentral for KS de neste fire årene. Vi skal lage gode planer og verktøy, som kommuner over hele landet skal kunne ta i bruk.

Skoler og barnehager
Kommunens ansvar for skole og barnehage innebærer også et ansvar for barn og unges største vennskapsarena. Det daglige arbeidet med barn og unge skjer i barnehagene og i skolene. Kommunene har det overordnede ansvaret for læringsmiljøet. Opplæringsloven slår fast at elever skal ha et godt skolemiljø, et skolemiljø uten mobbing. Kommunen skal både være ledernes støtte og samtidig ta tak dersom lederne ikke klarer å fremme gode læringsmiljøer. Det betyr at det i barnehagen og i skolen må være noen felles mål og verdier. Ny kunnskap må tas i bruk for å hindre mobbing. Det gleder oss å se at flere og flere skoler og barnehager tar problemer med mobbing på alvor. Handlingsplaner lages og følges opp. Kommuner lærer av hverandre.

Forebygging, tidlig innsats og gode aktivitetstilbud er sannsynligvis det aller viktigste for inkludering av barn og unge. Hvordan sikrer vi at alle unger får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, eller får gode kulturopplevelser? Er vi oppmerksomme nok på at 15-20 bursdagsselskap i løpet av et skoleår kan være vanskelig for familier med lave inntekter? Krevende spørsmål må stilles. Vi må finne gode svar.

Ulik bakgrunn
Befolkningen i landet endres. Vi blir flere mennesker med svært ulik bakgrunn. Norge vil i de kommende årene bosette tusenvis av mennesker som har flyktet fra terror og krig. De blir våre nye naboer, venner og kollegaer. Men veien til å bli inkludert i sitt nye hjemland kan være lang for mange.

KS’ jobb er å si ifra til statlige myndigheter om hva kommunene trenger for å settes i stand til å gjøre et godt arbeid for integrering. Styreleder Gunn Marit Helgesen og 1. nestleder Mette Gundersen

Det dreier seg selvsagt om økonomi, men også om kompetanse. Allerede nå ser vi hvordan tusenvis av offentlig ansatte bretter opp ermene for å bidra litt ekstra. Sammen med frivillige gjør de en imponerende jobb. Regjeringen og Stortinget må følge opp.

Må løses lokalt
For kommunen har menneskene som ser folk i øynene. Mange som havner utenfor trenger hjelp til å komme inn igjen. Faller vi utenfor, er det lite trøst å finne i en stortingsmelding eller en rikspolitisk debatt om inkludering. Vi trenger å bli møtt av mennesker, ikke av festtaler om inkludering, integrering og felleskap. Det finnes verken fotballtrenere, nabokjerringer eller lærere på statsbudsjettet. Det er mennesker som må invitere mennesker inn i fellesskap. Og de finner hverandre lokalt.

Det finnes altså en hovedvei ut av utenforskap. Den er kommunal. Utenforskap er et nasjonalt problem som løses best lokalt. Som leder og nestleder i KS er vi stolte av den innsatsen norske kommuner gjør hver eneste dag for å hindre at mennesker faller utenfor. Og i dag samles vi i Kristiansand for å skape en politikk som gjør oss enda litt bedre!