Fra helt utenfor - til helt innafor
KS tar stafettpinnen videre fra utenforskap til inkludering. Kommunalpolitisk toppmøte i april 2017 skal handle om det å være «helt innafor», et aktivt og inkluderende folkestyre der folk blir sett og hørt. Foto: Monica Wegling

Fra helt utenfor - til helt innafor

Både i kommunen og de fleste andre steder og deler av livet handler det om å være innafor. Inkludering dreier seg om å utvide fellesskapets rammer for å gi rom for mangfold og variasjon, skriver styreleder Gunn Marit Helgesen i en kronikk i Varden.

Denne kronkken sto på trykk i avisa Varden den 24. desember 2016. 

I fjor satte KS fokus på utenforskap. Ordet som ikke finnes i norske ordbøker, men som likevel finnes så tydelig i hverdagen vår. Konsekvensene av utenforskap ser vi rundt oss hver dag. Det er mange veier til utenforskap. Psykiske helseproblemer, rusmisbruk, ensomhet, fattigdom og manglende integrering er noen av de viktigste årsakene til at mennesker faller utenfor. Derfor er innholdet av dette «ikke-eksisterende» ordet så viktig og aktuelt. Og konsekvensene er store, både for den enkelte og for samfunnet. Men det finnes en hovedvei ut av utenforskap. Den er kommunal. Et mer inkluderende samfunn er viktig både for dem som står utenfor, men også for oss som akkurat nå står innenfor.

Inkludering handler om det å være «innafor» i lokalsamfunnet, i hverdagen og i det lokale folkestyret. Gunn Marit Helgesen

På samme måte som kommunesektoren har en unik posisjon til å forebygge og forhindre utenforskap, har kommunen også helt klart en unik posisjon når det gjelder inkludering i det lokale fellesskapet. Kunnskap om lokale forhold er et nøkkelverktøy i dette arbeidet.

Godt inkluderingsarbeid krever lokalt tilpassede løsninger. Inkludering handler om det å være «innafor» i lokalsamfunnet, i hverdagen og i det lokale folkestyret. For kommunen er det derfor viktig å legge til rette for medvirkning i politikken, og å ta i bruk nye verktøy som blant annet sosiale medier, for også å inkludere dem som ikke føler seg hørt.

På bakgrunn av disse erfaringene tar KS stafettpinnen videre fra utenforskap til inkludering. Kommunalpolitisk toppmøte i april 2017 skal handle om det å være «helt innafor», et aktivt og inkluderende folkestyre der folk blir sett og hørt. Kommunesektoren forvalter et tungt ansvar som bærere av velferdsstaten, men også et tungt ansvar for å sikre gode inkludering- og medvirkningsordninger. Klarer vi å involvere innbyggerne så mye som vi ønsker? Hva er årsaken til at noen ikke blir hørt, og hva er oppskriften på suksess? Det er utfordrende å gi gode svar på spørsmålene, og det finnes kanskje heller ikke ett enkelt svar. Hver kommune, med sine lokale forhold og forutsetninger, må finne den formen og de virkemidlene som er mest egnet innenfor sine kommunegrenser. Samtidig lever vi i en grenseløs verden.

Vi skal ta steget fra utenforskap til helt innafor. Et aktivt og inkluderende folkestyre - der folk blir sett og hørt, sier styreleder Gunn Marit Helgesen. 

Det siste året har vi sett mange eksempler på mennesker som ikke føler seg inkludert, noe som får konsekvenser både nasjonalt og internasjonalt. Overraskelsen var stor for mange da et knapt flertall i Storbritannia stemte for et «leave» og brexit var et faktum. Noen måneder senere utropes Donald Trump som vinner av presidentvalgkampen i USA, med støtte fra amerikanere som føler seg utelatt og misforstått av storsamfunnet. Videre blåser det en høyrepopulistisk vind i europeiske land som Frankrike, Østerrike, Nederland, Danmark og Sverige. Slike store politiske omveltninger har flere ulike forklaringer, men å trekke frem inkludering, eller snarere mangel på inkludering, kan være et steg i riktig retning for å forstå endringene. 

Hvordan kan den enkelte lokalpolitiker bidra til å hindre et slikt opplevd utenforskap? Å legge vekt på et helhetlig og langsiktig arbeid, samt å involvere kommunal, privat og frivillig sektor, trekkes frem som viktige og nødvendige erfaringer fra arbeidet med utenforskap. Det er viktig å ta med seg dette i arbeidet videre, også når det gjelder inkludering. Lokalpolitikere må tenke både i nær fremtid, og de lange linjene for å lykkes i arbeidet fra utenforskap til inkludering.

Utenforskap er et nasjonalt problem som løses best lokalt, sa KS i fjor. Arbeidet med å komme seg «helt innafor» starter også lokalt. Vi skal ta steget fra utenforskap til HELT INNAFOR. Et aktivt og inkluderende folkestyre - der folk blir sett og hørt. En kommunesektor med likeverdige tjenester - der folk blir gitt ansvar og vist tillit. Jeg er stolt av den innsatsen norske kommuner gjør for å hindre at mennesker faller utenfor hver eneste dag, og jeg håper at alle får en fin julehøytid hvor samhold og fellesskap står i høysetet.