Eiendomsskatt går til lokalmiljøet
348 kommuner har valgt eiendomsskatt på verk og bruk for å medfinansiere tiltak som de ønsker å prioritere til glede for hele befolkningen. Også næringslivet nyter godt av at kommunene legger til rette for attraktive lokalsamfunn. Foto: Siv Dolmen

Eiendomsskatt går til lokalmiljøet

I en kronikk i Nationen 20. oktober tillegger administrerende direktør i Treindustrien, Heidi Finstad, KS synspunkter som ikke kan stå uimotsagt. Saken gjelder eiendomsskatt på produksjonsutstyr, den såkalte maskinskatten.

Dette innlegget signert Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS, sto på trykk i Nationen 24. oktober 2017:

Finstad redegjør for treindustriens store betydning for samfunnsutviklingen både globalt og lokalt. Både KS og kommunene vet selvsagt at et verdiskapende næringsliv er avgjørende for vår felles velferd. Det blir derfor feil når Finstad i kronikken påstår at KS og kommunesektoren ikke tar hensynet til næringsliv og trygge arbeidsplasser på alvor i debatten om eiendomsskatt.

Men KS påpeker at innbyggere, næringsliv og andre gjennom sine folkevalgte må ha frihet til å gjøre egne prioriteringer for at samfunnsutviklingen skal gå i ønsket retning. 348 kommuner har valgt eiendomsskatt på verk og bruk for å medfinansiere tiltak som de ønsker å prioritere til glede for hele befolkningen. Også næringslivet nyter godt av at kommunene legger til rette for attraktive lokalsamfunn.

Eiendomsskatten er den eneste inntektskilden kommunene selv rår over. Det er ingen grunn til å tro at de 348 kommunestyrene som i dag skriver ut eiendomsskatt til næringslivet gjør dette uten hensyn til lokalsamfunnets fremtid og arbeidsplasser. Så er selvsagt engasjementet for lokalsamfunn og næringsliv minst like stort også i kommunestyrene i de 78 kommunene som ikke har slik skatt. Men det er nettopp poenget: Avveiningene må gjøres lokalt, fordi utgangspunktet for valgene er forskjellige. Men kunnskapen om de lokale utfordringene er definitivt høyest nettopp på lokalplanet.

KS ser likevel at det kan være behov for en gjennomgang av regelverket med sikte på bedre forutsigbarhet, profesjonalitet og klarere regler. Regjeringen vil gjøre endringer som medfører et bortfall av inntekter i kommunesektoren på om lag 1 milliard kroner over en femårsperiode. KS mener at alternativer til et så vesentlig inntektstap for kommunene må utredes grundigere enn det som hittil er gjort, og har foreslått at det opprettes et lovutvalg for å se nærmere på det. Det vil være påkrevd at industribedriftene også er representert i et slikt utvalg.

Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk