Arbeidsliv i omstilling
Foto: Scanstock

Arbeidsliv i omstilling

God ledelse og kompetente ledere er avgjørende for utvikling av kvaliteten på tjenestene og for medarbeidernes motivasjon, skriver styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, i en kronikk i Varden.

Denne kronikken sto på trykk i avisa Varden 1. oktober 2015.

Kommunesektoren står overfor store omstillinger og store forventninger fra innbyggerne i årene framover. Lederne har en nøkkelrolle for å møte disse utfordringene.

Norsk økonomi er ikke lenger i en særstilling, men i en omstilling. Norsk næringsliv oppmuntres til å skape nye næringer som for eksempel grønn energi, maritim teknologi, velferdsteknologi for å sikre landet inntekter og nye arbeidsplasser.

Vi må omstille oss, men til hvilken fremtid? Samfunnet og verden rundt oss forandrer seg, vi opplever at forandringshastigheten akselererer. Det foregår en rask kunnskapsutvikling, det er krevende å holde seg faglig oppdatert. I dagens samfunn endrer kunnskap innhold og form, det vokser frem nye kunnskapsområder i akademia og i arbeidslivet. Ingen vet hva fremtiden bringer, heller ikke Stortinget, som legger føringer og premisser for ressursbruk, vet hva fremtiden vil bringe og hvordan vi kan forberede oss.

Vi må planlegge ut fra det vi tror på og skape det samfunnet vi vil ha. Vi må bruke de ressursene vi har, og vi må bruke dem på en klok måte.

Både lokalt og globalt opplever vi store, komplekse utfordringer knyttet til sosial, kulturell, økonomisk og teknologisk utvikling. På innovasjonsspråket kaller vi det for samfunnsfloker, som for eksempel frafall i videregående skole, klimautfordringer og demografiske endringer. Når utviklingen går veldig raskt, med komplekse og sammensatte utfordringer, da er det lett å falle utenfor! Hovedtemaet «Å forebygge utenforskap – inkludering i fellesskapet» på Landstinget til KS i februar 2016 er derfor høyaktuelt.

Utfordringen er at forandringshastigheten aksellerer. Vi opplever at den fremtid vi formulerer strategier for, endres før arbeidet med strategiene er blitt implementert. Det er ikke lenger slik virksomhetens størrelse er en stor konkurransefordel, nå er evne til fleksibilitet og innovasjon avgjørende. Vi må planlegge for usikkerhet.

Utviklingen i samfunnet skaper nye muligheter og søker nye løsninger. På samme tid skaper utviklingen også behov og utfordringer som må håndteres. KS’ visjon er «En selvstendig og nyskapende kommunesektor». Kommunesektoren opplever at både myndigheter og innbyggerne har nye og endrede behov og andre krav og forventninger til tjenestene. Myndighetene forventer at kommunesektoren løser oppgavene på nye måter, innenfor rammen (kostnads- og tidseffektive) av hva de folkevalgte har bestemt. Nå må vi bruke de ressursene vi har, og vi må bruke dem på en klok måte.

Kunnskapsutviklingen går raskt, vi vet veldig mye om hvert enkelt tema og fagfelt. Men hvordan kan vi sette sammen all kunnskapen og ressursene våre, tenke helhet og sammenheng? Innsats i en sektor gir resultater i en annen sektor og får konsekvenser i en tredje.

De kommunale ressursene strekker ikke til i fremtiden, kommunesektoren kan derfor ikke løse alle velferdsoppgavene alene fremover. Det er nødvendig og hensiktsmessig å samarbeide med næringsliv, frivillige, sosiale entreprenører og innbyggere for å utvikle og levere bærekraftige tjenester. Vi må spille hverandre gode.

God ledelse er avgjørende for innovasjon og utvikling. KS har nylig arrangert Arbeidslivskonferansen 2015 der omstilling til en ny tid var tema, og vi har lansert en egen «Guide til god ledelse». Å legge til rette for gode endringsprosesser sammen med de ansatte er en kjerneoppgave for lederne – spesielt i omskiftelige tider. Kommunereformen aktualiserer også behovet for endringskompetanse. I årene som kommer vil vi oppleve omstillinger der nye ledelses- og samarbeidsformer utvikles. Nå, som før, er det spennende og meningsfullt å være leder i kommunal sektor. God ledelse er avgjørende for innovasjon og utvikling. Å legge til rette for gode endringsprosesser sammen med de ansatte er en kjerneoppgave for lederne. Det er helt avgjørende at lederne jobber på lag med de ansatte og ser hver enkelt.

Kronikk i Varden