Lokale mediers betydning for lokaldemokratiet
KS er opptatt av at tiltak for å sikre mediemangfold også må sikre lokalaviser Foto: Scanstock

Lokale mediers betydning for lokaldemokratiet

Lokale medier som har ressurser til å følge opp saker lokalt har stor betydning for et levende lokaldemokrati. Det er kjernen i KS sin høringsuttalelse til NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet.

- Mediepolitikk er ikke bare mediepolitikk, men demokrati- og mediepolitikk. Slik innleder utvalgets som har avgitt NOU om det norske mediemangfoldet. I utredningen gis en grundig fremstilling av utfordringer mediene står ovenfor. 

Utvalget har vurdert mangfoldet i mediesektoren og konstaterer at det finner sted store, strukturelle endringer som følge av den teknologiske utviklingen, økt global konkurranse og mediebrukernes endrede adferd. I lys av disse endringene har utvalget vurdert innretningen av statlige virkemidler og fremmet en rekke forslag til nye og endrede økonomiske virkemidler på medieområdet.

Med utgangspunkt i infrastrukturkravet i Grunnloven § 100 har utvalget også fremmet et forslag til statens mål for mediemangfoldet. Infrastrukturkravet handler om  det ansvaret offentlige myndigheter har for å «legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale». 

I KS sin uttalelse pekes det på den viktige betydningen lokale medier har for et levende lokaldemokrati. Undersøkelsen viser at velgere opplever at lokalavisene er viktigste informasjonskilde for politiske spørsmål i egen kommune. Mediene er avgjørende for en opplyst samtale lokalt, og de bidrar til å synliggjøre og skape debatt om forhold som er viktige for innbyggerne.

Det er mange eksempler på medieoppslag hvor negativ kommunale praksis er satt under lupen. Medienes blikk utenfra og deres rolle i å avdekke kritikkverdige forhold er et viktig korrektiv til folkevalgte og kommuners praksis.  

Med denne bakgrunn peker KS i høringsuttalelsen på betydningen av at tiltak som skal sikre et et mediemangfold også må favne lokale medier. 

Lise Spikkeland

Lise Spikkeland

Spesialrådgiver - lokaldemokrati og etikk