Handlingsrommet for kommunene strammes til
KS forventer at Stortinget følger opp med en fullfinansiering av det allerede vedtatte kravet om bemanningsnorm i barnehagene for både kommunale og private barnehager. Foto: Scanpix

Handlingsrommet for kommunene strammes til

Forslaget til statsbudsjett for 2019 vil gi strammere tider for mange kommuner, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

- Kommunestyrer og fylkesting vil merke strammere tider når de i desember skal vedta budsjetter som skal tilpasses inntektsnivået i forslaget til statsbudsjettet samtidig som de skal møte forventninger fra innbyggere og lokalt næringsliv, sier Helgesen.

Regjeringen beregner at statsbudsjettet gir kommuner og fylkeskommuner et samlet økt handlingsrom på 900 millioner kroner når de satsinger som er forventet dekket innenfor veksten i frie inntekter regnes med. I denne beregningen er det ikke tatt høyde for:

  • At et økt forventet rentenivå vil kunne øke rentekostnadene i sektoren med i underkant av 700 millioner kroner.
  • At bemanningsnormene i barnehagene er underfinansiert med i underkant av én milliard kroner og at deler av dette vil belaste sektoren i 2019.
  • At kuttet i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester øker utgiftene til kommunene med om lag 300 millioner kroner.
  • At de regionale utviklingsmidlene til fylkeskommunene kuttes videre i 2019.

Vi skjønner at behovet for et stramt statsbudsjett også får konsekvenser for bevilgninger til kommunenes tjenester til innbyggerne. Da er det krevende at regjeringen skaper forventninger som statsbudsjettet samlet sett ikke gir kommunene rom for å innfri, sier Helgesen.

Oppfordring til Stortinget
Det skal forhandles om statsbudsjettet i Stortinget. Uavhengig av hvilke partier som danner flertall, har KS følgende forventninger til en budsjettavtale, sier Gunn Marit Helgesen:

  • At Stortinget fullfinansierer det allerede vedtatte kravet om bemanningsnorm i barnehagene for både kommunale og private barnehager.
  • At kommunenes tilbud til brukere med behov for omfattende pleie- og omsorgstjenester kan bli videreført uten budsjettkutt.
  • At farten i digitaliseringsarbeidet i kommunesektoren blir opprettholdt gjennom å styrke bevilgningene til utviklingstiltak innen e-helse.
  • At arbeidet for god regional næringsutvikling ikke svekkes ytterligere ved å kutte i fylkeskommunale regionale utviklingsmidler.
  • At samfunnsberedskapen styrkes gjennom økt satsing på forebyggende flom- og skredsikring i lokalsamfunnene, og utbygging av bredbånd også i områder hvor det ikke er grunnlag for ren kommersiell utbygging.