250 ordførere støtter opprop
250 ordførere har skrevet under på et opprop fra KS om å beholde retten til å skrive ut eiendomsskatt på verk og bruk. Foto: Flickr/Norsk Hydro

250 ordførere støtter opprop

KS-oppropet for å beskytte lokal beskatningsrett har fått stor støtte blant landets ordførere. - Den brede støtten viser at dette er en viktig sak for Kommune-Norge, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

I et brev til ordførerne i kommunene som skriver ut eiendomsskatt på verk og bruk, oppfordret KS til å delta i et opprop for å beholde dagens lokale beskatningsrett. 250 ordførere har støttet oppropet.

- KS mener det er svært viktig å forsvare kommunenes mulighet til selv å bestemme om de vil ha denne skatten. I tillegg vil konsekvensene av regjeringens forslag kunne være at kommunene samlet får én milliard kroner mindre å bruke på velferdstjenester til innbyggerne, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Får alvorlige konsekvenser
KS' landsstyre mener at regjeringens forslag om å fjerne adgangen til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner, samt forslaget om endringer i kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonslinjer i kraftanlegg, får store og alvorlige konsekvenser for kommunenes økonomi og for det lokale handlingsrommet.

- KS mener at det bør settes ned et bredt sammensatt utvalg, hvor også kommunesektoren er representert, før så vesentlige endringsforslag blir lagt fram for Stortinget, sier Helgesen.

Her kan du se hvilke ordførere som har støttet oppropet

I brevet som ble sendt ut, oppfordret KS ordførerne til å til å delta i et opprop som støtter de kravene som KS' landsstyre har fremmet i sin uttalelse til Stortinget.

Her kan du lese brevet fra KS til ordførerne

Vedtaket fra KS' landsstyre 2. november 2017:

Landsstyret viser til regjeringens forslag om å fjerne adgangen til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner samt forslaget om endringer i kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonslinjer i kraftanlegg. Landsstyret er enig i at det er viktig å få klarere rammer for taksering av verk og bruk som sikrer større grad av likebehandling og forutsigbarhet for næringslivet på tvers av kommunegrenser. Landsstyret mener imidlertid at forslaget slik det nå ligger har så store virkninger både for kommunenes økonomi og for det lokalpolitiske handlingsrommet, at det bør nedsettes et bredt sammensatt lovutvalg hvor også kommunesektoren er representert før så vesentlige endringsforslag blir fremlagt for Stortinget. Dette ble også foreslått av KS og av flere andre høringsinstanser under høringen i 2015.

Eiendomsskatt er et sterkt omstridt politisk virkemiddel, nasjonalt så vel som lokalt. Landsstyret tar ikke stilling til om virkemiddelet bør brukes, men ønsker å forsvare kommunestyrenes mulighet til selv å avveie politiske belastninger ved eiendomsskatt, mot fordeler av å kunne gi et bedre tjenestetilbud til sine innbyggere.  En innsnevring av handlingsrommet for dette, ved å redusere øvre grense for satsøkning fra et år til neste fra 2 promille til 1 promille inkludert første år med utskrevet eiendomsskatt, er derfor negativt for kommunesektoren.