Viktige klimatiltak
- Kommunesektoren har en svært viktig rolle i klimaarbeidet, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Foto: Siv Dolmen

Viktige klimatiltak

- Det er bra at stortingsflertallet styrker kommunesektorens klima- og miljøarbeid. Dette viser at Stortinget ser hvilken betydning vår sektor har for dette arbeidet, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

I budsjettforliket mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre økes bevilgningene til gang- og sykkelveier langs fylkesveier med 75 millioner kroner. Belønningsordningen for kollektivtransport i storbyområder styrkes med 275 millioner kroner.

- Når stortingsflertallet også ber regjeringen sette av 100 mill. kroner i året i fem år til en belønningsordning til klimatiltak i kommunene, viser det at Stortinget ser at kommunesektoren har en svært viktig rolle i klimaarbeidet. Dette er en ordning KS har kjempet lenge for å få på plass, sier Gunn Marit Helgesen.  

Kemnerne forblir kommunale
KS er også svært tilfreds med at stortingsflertallet avviser forslaget om å overføre skatteinnkrevingen fra kommunene til staten. Helgesen understreker at alle nå bør konsentrere seg om å utvikle dagens ordning til å bli enda bedre, heller enn å ta stadige omkamper om dette.

- Når det gjelder det som opptar Kommune-Norge aller mest i disse dager, må vi ta til etterretning at det ikke er funnet rom for å styrke kommunenes virkemidler for bosetting og integrering av enslige mindreårige og voksne flyktninger ut over hva som følger av ren volumvekst. I lys av de akutte utfordringene, er det viktig at dette behovet følges spesielt nøye i månedene framover, sier Helgesen.

Kontakt:
Styreleder Gunn Marit Helgesen, tlf 917 40 802
Pressekontakt Kjell Erik Saure, tlf 906 01 503