Størst vekst til barnevern og sosial
Budsjettundersøkelsen til KS viser at det i budsjettforslagene i mange kommuner og fylkeskommuner er en bedring i økonomien.  

Størst vekst til barnevern og sosial

Kommunene planlegger å øke bruken av penger mest innen barnevern og sosialtjenester, viser KS’ budsjettundersøkelse for kommunesektoren. Endringer i skolestruktur og færre ungdomskoleelever gjør at utgiftene til skole ikke øker like mye. 

KS' budsjettundersøkelse for 2016 viser at det i budsjettforslagene i mange kommuner og fylkeskommuner er en bedring i økonomien og at færre øker eiendomsskatten.

Kommunenesektoren budsjetterer med et noe bedre resultat i 2016 enn i 2015, men resultatet er for lavt til å sikre en langsiktig balanse i økonomien. Mange kommuner melder om en fortsatt krevende budsjettprosess.

Flere flyktninger
Kommunene prioriterer barnevern og sosiale tjenester neste år. Det er forventet størst økning i ugiftene til sosiale tjenestester fordi det er ventet en sterk vekst i antall sosialhjelpsmottakere. Utviklingen i antall sosialhjelpsmottakere må også sees i sammenheng med økt tilstrømming av flyktninger. Over halvparten av kommunene i undersøkelsen svarer at de planlegger kjøp av flere boliger til flyktninger.  


I likhet med de to foregående år forventes det også i 2016 en vekst i utgiftene til barnevernet ut over lønns- og prisveksten. Årsaken er blant annet at det er flere barn som har behov for tiltak.

På grunn av en liten økning i antall personer over 90 år, ventes det en utgiftsvekst til pleie- og omsorgssektoren noe over lønns- og prisveksten.

Færre elever på ungdomsskolen
For skole legger budsjettforslagene opp til at utgiftsveksten blir noe lavere enn lønns- og prisveksten. Forklaringer på dette synes å være mindre barnekull, spesielt på ungdomstrinnet, endringer i skolestrukturen  og generelt færre elever, i tillegg til rene kuttforslag.

Ifølge årets budsjettundersøkelse er det færre kommuner som foreslår å endre eiendomsskatten enn i undersøkelsene for 2014 og 2015.

I kommunene som har eiendomsskatt er det færre som foreslår å øke denne i 2016 enn i inneværende år. Det er likevel fortsatt en sterk vekst i eiendomsskatteinntektene.

Lånegjelden øker
Undersøkelsen tyder på at kommunene samlet planlegger  å investere for om lag 70 milliarder kroner i 2016. Nesten  70 prosent finansieres med låneopptak.  Dette betyr at lånegjelden i kommunene øker, og at  en større andel av inntektene må brukes på renter og avdrag i årene som kommer.

 


Fakta

Budsjettundersøkelsen er en spørreundersøkelse basert på mottatte svar fra 74 kommuner.  Det er bedt om svar med utgangspunkt i rådmannens/byrådenes fremlagte forslag til budsjett for 2016 og økonomiplanen 2016 – 2019. I tillegg er økonomiske oversikter fra rådmennenes/byrådenes fremlagte budsjett- og økonomiplanforslag i 78 kommuner gjennomgått. Det er altså ikke vedtatte budsjetter som er undersøkt.

 

Rune Bye

Rune Bye

Avdelingsdirektør Kommuneøkonomi

Sigmund Engdal

Sigmund Engdal

Spesialrådgiver, Kommuneøkonomi