God økonomi og lokal handlefrihet gir best velferd
Foto: Flickr

God økonomi og lokal handlefrihet gir best velferd

- Det er bra at regjeringen understreker at gode velferdstjenester er avhengig av både en sunn kommuneøkonomi og et godt lokaldemokrati, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Regjeringen varsler at kommunesektorens såkalte frie inntekter, det vil si inntekter som ikke allerede er disponert fra statens side, vil øke mellom 3,8 og 4,3 milliarder kroner i 2018. Av disse pengene er ca 2,2 milliarder kroner begrunnet i utgiftsøkninger som skyldes endringer i befolkningssammensetningen, og 350 millioner kroner i økte forventede pensjonskostnader.

Når dette er kompensert, er den gjenstående veksten på mellom 1,25 og 1,75 milliarder kroner neste år. Av dette går 0,3 milliarder til fylkeskommunene.

- Et sterkt utgiftspress i kommuner og fylkeskommuner gjør at den økonomiske hverdagen nok vil være krevende både neste år og i årene som kommer. Men kommuneproposisjonen peker i riktig retning. Perspektivmeldingen 2017 slår fast at best mulig utnyttelse av fellesskapets ressurser er en forutsetning for at vi skal klare å videreføre dagens velferdstjenester. For å få det til, er det helt nødvendig med et betydelig lokalt handlingsrom, sier Helgesen.

KS vil etablere en ordning for å finansiere IKT-prosjekter som settes i gang og styres av kommunene selv. Departementet har satt av til sammen 125 millioner til dette i år og neste år.

- Vi er tilfreds med at regjeringen varsler støtte til digitaliseringsprosjekter i kommunesektoren. Flere kommuner har allerede kommet langt i dette arbeidet. KS har en viktig oppgave med å koordinere, samordne og sørge for at samarbeidet både mellom kommuner og mellom statlig og kommunal sektor blir så godt som overhodet mulig. Vi er glad for at vi i denne sammenheng kan dra veksler på kompetansen særlig i de større bykommunene, sier Gunn Marit Helgesen.

Kontakter i KS:
Styreleder Gunn Marit Helgesen, tlf. 917 40 802
Direktør for interessepolitikk Helge Eide, tlf. 905 67 722
Pressetelefon: 24 13 26 01