Resultater fra regnskapsundersøkelsen 2015

KS har samlet inn regnskapstall for 2015 fra kommuner og fylkeskommuner. Svar er kommet fra 194 kommuner og fra alle fylkeskommunene.

Undersøkelsen viser at netto driftsresultat for de kommunene som har svart utgjør 3,0 pst av driftsinntektene i 2015, mot 1,0 pst for de samme kommunene i 2014. Landsgjennomsnitt for alle i 2014 var også på 1,0 pst. Også Oslo kommune (kommunekassen) hadde et netto driftsresultat i 2015 på 3,0 pst. Netto driftsresultat for fylkeskommunene i 2015 ligger på 4,5 pst mot 3,0 pst i 2014. Tallene som er samlet inn i forbindelse med undersøkelsen indikerer at samlet netto driftsresultat for kommunesektoren (kommune- og fylkeskommunekasser) i 2015 vil kunne ligge på om lag 3¼. 

Svarprosenten for kommunene er 45 pst. Kommuner på Østlandet og i Agder/Rogaland har høyest svarprosent med 55 pst. Svakest er svarprosenten i Nord-Norge med 26 pst. Det er overvekt av større kommuner, og for gruppen over 50 000 innbyggere har 93 pst svart, mens kun 35 pst av kommunene under 3 000 innbyggere har svart.

Mer om resultatene fra regnskapsundersøkelsen finner dere i vedlagte notat.

Ingunn Monsen

Ingunn Monsen

Spesialrådgiver, Kommuneøkonomi

Rune Bye

Rune Bye

Avdelingsdirektør Kommuneøkonomi