Regnskapsundersøkelsen for 2017
KS' regnskapsundersøkelse viser gode resultater også for 2017. Foto: Colourbox

Regnskapsundersøkelsen for 2017

KS’ regnskapsundersøkelse indikerer at kommunene utenom Oslo vil få et netto driftsresultat i 2017 på 3 ½ - 3 ¾ prosent av driftsinntektene, mens fylkeskommunene ligger an til 4,3 prosent.

- Skatteveksten er en viktig forklaring til de gode resultatene. Samtidig er dette engangsinntekter som ikke videreføres til kommende budsjettår, og som dermed ikke bør brukes til varig økning av aktivitetsnivået, sier avdelingsdirektør for kommuneøkonomi i KS Rune Bye. 

Økt lånegjeld
Høy investeringsaktivitet innebærer også økt behov for lånefinansiering. Både brutto og netto lånegjeld vokser mer enn inntektsveksten i både kommuner og fylkeskommuner.

- Økt lånegjeld gjør at kommunesektoren er mer følsom for renteendringer. Det er derfor gledelig at kommuner og fylkeskommuner gjennom 2017 har styrket sine frie fondsreserver. Dette gjør at sektoren er bedre rustet til å møte så vel økning i rentenivået som andre uforutsette hendelser uten at dette får umiddelbare konsekvenser for tjenestene, sier Bye. 

Konsultasjonsmøte med staten
Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen la frem resultatene på regnskapsundersøkelsen i forbindelse med det første konsultasjonsmøtet 6. mars 2018. Hovedtema på det første konsultasjonsmøtet er den økonomiske situasjonen og de økonomiske rammene for kommunesektoren.

Data fra KS' regnskapsundersøkelse gir ikke bare sentral informasjon til bruk i konsultasjonsordningen mellom KS og Regjeringen, men også i arbeidet i Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU).

Sigmund Engdal

Sigmund Engdal

Spesialrådgiver, Kommuneøkonomi

Rune Bye

Rune Bye

Avdelingsdirektør Kommuneøkonomi