Regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet

Regjeringen har lagt fram en tilleggsproposisjon som en konsekvens av den sterke tilstrømningen av flyktninger til Norge. 

Regjeringen legger til grunn at det både i 2015 og 2016 ankommer om lag 33 000 asylsøkere til Norge. I denne situasjonen mener KS er det viktig å sikre god integrering gjennom tidlig innsats

Tilleggsproposisjonen inneholder forslag som har betydning for statstilskuddene til kommuner og fylkeskommuner.

Økte bevilgninger som vedrører kommunene

490 Utlendingsdirektoratet:
60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

Tilskuddet til vertskommunene øker med 323,8 mill kroner. Økningen kommer både som følge av økte prognoser for antall beboere i mottak, men også å øke både grunnsatsen for kommuner med asylmottak og årssatsen pr. plass i ordinære mottak med 20 pst., til hhv. 608 252 kroner og 9 335 kroner sammenlignet med det som ble foreslått i det opprinnelige statsbudsjettet (Gul bok).

 Kap. 821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
Post 60 Integreringstilskudd

Det foreslås ingen endringer integreringstilskuddet utover en volumvekst som følge av en økning i antall flyktninger som må bosettes i 2016.  Behovet i 2016 anslås å være 441,5 mill. kroner høyere enn lagt til grunn i opprinnelig statsbudsjett . Hovedårsaken til økningen er en økning i prognosen for antall flyktninger kommunene vil bosette i 2015 og 2016. Disse vil utløse integreringstilskudd for år-1 og år-2 i 2016.

 Post 61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning

Det foreslår å øke det særskilte tilskuddet med 100 000 kroner per enslige, mindreårige flyktning som blir bosatt i 2016. Hele beløpet utbetales i bosettingsåret, uavhengig av bosettingstidspunkt. 

Regjeringen vil utrede en modell der kommuner som bosetter enslige mindreårige skal kunne velge mellom dagens ordning med 80 pst. refusjon ut over kommunal egenandel, eller en stykkpris. En slik modell kan gi kommunene større fleksibilitet enn i dag og gi insentiver til effektiv tiltaksbruk. 

Kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak
Post 76 Tilskudd til utleieboliger,

Det foreslås å øke å øke tilsagnsrammen for tilskudd til utleieboliger med 211 mill. kroner. slik at det neste år kan gis tilsagn om tilskudd til 1 750 utleieboliger, 350 flere enn opprinnelig statsbudsjett ga rom for. Forslaget innebærer økte utgifter i 2016 på 95 mill. kroner. Flyktninger skal være en prioritert gruppe for tilskuddet. 

822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:
Post 60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Det foreslås ingen endringer i dette tilskuddet utover en ren volumeffekt som følge av en økningen i antall asylsøkere som utløser tilskudd til norskopplæring i mottak. Det er også et merbehov knyttet til ekstra utbetaling av tilskudd basert på registreringer fra det nye Nasjonalt introduksjonsregisteret (NIR) som er videreført fra 2015. 

Behovet i 2016 blir anslått å øke med 366,9 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

 

Innsparingstiltak som vedrører kommunene og fylkeskommunene

Kap. 225 Tiltak i grunnopplæringen
Post 64 Tilskudd til barn og unge som søker opphold i Norge

Det foreslås å redusere satsen for opplæring av enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre fra 180 102 kroner til 102 763 kroner. Satsen er etter dette 20 000 kroner høyere enn satsen for grunnskoleopplæring i mottak. Regjeringen mener at retten til utdanning for denne gruppen vil fortsatt oppfylles på en tilfredsstillende måte. Reduksjonen medfører en innsparing på 35,5 mill. kroner.

 Kap. 576 Vedlikehold og rehabilitering
Post 60 Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner

Det foreslås å redusere engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene (del av tiltakspakken for økt sysselsetting) med 300 mill. kroner.

Gjenstående bevilgning etter reduksjonen på 200 mill. kroner i sin helhet fordeles til kommunene i Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Regjeringen viser til at utgiftsøkningene som foreslås i tilleggsproposisjonen vil ha en betydelig sysselsettingseffekt, og at det i lys av dette er å nedskalere tiltakspakken og målrette innsatsen mot fylkene som har høyest vekst i ledigheten. Tilskuddet fordeles til kommunene i ovennevnte fylker uten søknad med likt beløp per innbygger.

 Kap. 551 Regional utvikling og nyskaping
Post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling

Bevilgningen skal bidra til utvikling av næringsliv og arbeidsplasser i områder som ikke fikk gjeninnført differensiert arbeidsgiveravgift i 2007, eller som fikk gjeninnført ordningen med en høyere sats enn før 2004.

 I opprinnelig forslag til statsbudsjett for 2016 (Gul bok) var bevilgningen redusert med 155 mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2015. Det foreslås i tilleggsproposisjonen at bevilgningen reduseres med ytterligere 50 mill. kroner, slik at bevilgningen for 2016 blir 155,3 mill. kroner. Reduksjonen vil bli fordelt forholdsmessig likt mellom fylkeskommunene som tildeles midler fra posten.

 Av den foreslåtte bevilgningen er 88 mill. kroner knyttet til tilsagn som ble gitt i 2015 og 67,3 mill. kroner kan brukes til tilsagn som gis i 2016. i tilleggsproposisjonen er tilsagnsfullmakten på 50 mill. kroner i 2016 videreført. Det kan dermed gis nye tilsagn for til sammen 117,3 mill. kroner i 2016. 

Kap. 1820 Norges vassdrags- og energidirektorat
Post 22 Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72

I opprinnelig forslag til statsbudsjett var det foreslått en bevilgning på 425 mill. kroner til sikringstiltak i 2016, en økning på 190 mill. kroner fra 2015. 80 mill. kroner av økningen var forutsatt benyttet til oppryddings- og sikringstiltak etter flommen på Vestlandet i 2014. Resterende 110 mill. kroner var knyttet til NVE’s øvrige arbeid for flom og skredsikring, hvorav 100 mill. kroner var en del av tiltakspakken for å stimulere til økt sysselsetting.

 Det foreslås i tilleggsproposisjonen å redusere satsingen på flom- og skredforebygging noe, og som følge av dette har regjeringen redusert bevilgningen med 50 mill. kroner til 375 mill. kroner for 2016. 

 

Rune Bye

Rune Bye

Avdelingsdirektør Kommuneøkonomi

Sigmund Engdal

Sigmund Engdal

Spesialrådgiver, Kommuneøkonomi