Øremerkede tilskudd i statsbudsjettet 2016
Øremerking av statstilskudd. Foto: Flickr

Øremerkede tilskudd i statsbudsjettet 2016

Øremerkede statstilskudd til kommunesektoren i forslaget til statsbudsjett for 2016 (alle 60-postene) er på 58 mrd. kroner, hvorav drøyt 24 mrd kroner er en del av kommuneopplegget. Disse kommer i tillegg til rammetilskuddet på 156,9 mrd. kroner.

Fra revidert nasjonalbudsjett 2015 (RNB2015) er det en vekst i de øremerkede overføringene på 4 mrd. kroner eller 7,3 pst.

De øremerkede tilskuddene som regnes som en del av kommuneopplegget har økt fra 22,8 mrd. kroner i RNB2015 til 24,2 mrd. i forslaget til statsbudsjett for 2016. Dette tilsvarer en økning på 6 pst eller en realvekst på 3,3 pst. Størst vekst er det i tilskuddene til tidlig innsats i skolen (kap 226), ressurskrevende tjenester (kap 575), investeringstilskudd omsorgstjenesten (kap 761), forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene (kap 781) og oppryddingstiltak miljø (kap 1420).

Tilskudd utenfor kommuneopplegget øker fra 30,4 mrd. kr i RNB2015 til 33,0 mrd. kr i forslag til statsbudsjett 2016, dvs. med om lag 2,6 mrd. kr. Veksten kommer i all hovedsak i bevilgninger til bosetting av flyktninger og refusjon av kommunale utgifter knyttet til barnevernstiltak for enslige mindreårige asylsøkere.

I forslaget til statsbudsjett for 2016 er det i tillegg, som en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting i privat sektor, bevilget 500 mill. korner til ekstraordinært vedlikehold. Også denne bevilgningen er utenfor kommunerammen.

KS har laget en oversikt (vedlagt) som viser de øremerkede statstilskuddene i forslag til stats­budsjett 2016 sammenholdt med bevilgningene gitt for 2015. Oversikten er satt opp etter de respektive departementene, men sortert etter tilskudd under kommuneopplegget, tilskudd utenfor kommuneopplegget (flyktninger og asylsøkere, momskompensasjon) og ekstraordinært vedlikehold.

I denne oversikten er også ralveksten etter at det er tatt hensyn til 2,7 pst lønns- og prisvekst i 2016 breregnet. Det er imidlertid ikke korrigert for eventuelle innlemminger. 

Sigmund Engdal

Sigmund Engdal

Spesialrådgiver, Kommuneøkonomi