Nytt inntektssystem ser ut til å bli som foreslått

Nytt inntektssystem ser ut til å bli som foreslått

Innstillingen fra Kommunal- og forvaltningskomiteen om kommuneproposisjonen 2017 viser at det er flertall på Stortinget for nytt inntektssystem for kommunene fra og med 2017 i henhold til forslaget i kommuneproposisjonen.

Nytt inntektssystem for kommunene innebærer blant annet: 

  • Et opplegg for å skille mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper, gjennom bruk av et strukturkriterium (reiseavstand) for fastsettelse av gradert basistilskudd. Mens alle kommuner i 2016 har fullt basistilskudd (13,2 mill. kroner i 2016), vil basistilskuddet i 2017 variere fra ½ til fullt basistilskudd avhengig hvilket nivå kommunen har på sitt strukturkriterium.

    Innføring av gradert basistilskudd innebærer at det frigjøres midler i inntektssystemet som tilbakeføres kommunene; enten gjennom nedvekting av basiskriteriet eller oppblåsing av andre kriterier i utgiftsutjevningen eller som et likt beløp per innbygger. Dette er ikke klart før statsbudsjettet presenteres.
  • Mens kommuner under 3 200 innbyggere i 2016 har fått et likt småkommunetilskudd på 5,5 mill. kroner vil kommunene i 2017 motta fra ½ til fullt småkommunetilskudd avhengig av verdien på kommunens distriktsindeks (indikator for graden av distriktsutfordringer i kommunen).
  • Ved utmålingen av tilskudd til kommuner i Sør-Norge med distriktsindeks under 47 og over 3 200 innbyggere vil det legges større vekt på innbyggertallet i kommunen, enn i dag.
  • Nye kostnadsnøkler i utgiftsutjevningen som i hovedsak er en oppdatering av dagens kostnadsnøkler. En kostnadsnøkkel avviker fra forslaget som var på høring. Kriteriet psykisk utviklingshemmede over 16 år er videreført på 2016 nivå i delkostnadsnøkkelen og ikke vektet ned slik det var lagt opp til i høringsforslaget.
    Kriteriet innbyggere 0 – 66 år i pleie- og omsorgsnøkkelen er vektet tilsvarende ned.

    Hvor stor andel de enkelte delkostnadsnøklene skal utgjøre av samlet kostnadsnøkkel vil bli oppdatert årlig. Gjennom dette får man tatt hensyn til at utgiftsveksten i de ulike sektorene er forskjellig over tid.

Nedenfor følger virkningstabeller på kommunenivå, som illustrerer virkningene av nytt inntektssystem sammenlignet med inntektssystemet i 2016.

Rune Bye

Rune Bye

Avdelingsdirektør Kommuneøkonomi

Sigmund Engdal

Sigmund Engdal

Spesialrådgiver, Kommuneøkonomi