Rapport om øremerkede tilskudd
En ekspertgruppe har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomgått øremerkede tilskudd til kommunesektoren. Foto: Colourbox.com

Rapport om øremerkede tilskudd

Ekspertgruppen som har foretatt en gjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren har lagt fram sin rapport. KS støtter forslaget om å redusere antall tilskuddsordninger.

- Vi vil gi honnør til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner for å ha nedsatt dette utvalget. Det er både nyttig og nødvendig med en gjennomgang av de øremerkede tilskuddene, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide.

I dag er det 250 tilskuddsordninger for kommunesektoren som til sammen utgjør om lag 44 milliarder kroner. En ekspertgruppe, ledet av direktør i Lånekassen Marianne Andreassen, har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomgått øremerkede tilskudd til kommunesektoren. Deres rapport ble lagt frem tirsdag 19. desember.

Les hele rapporten: Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren

For mange tilskuddsordninger
Hovedutfordringene ekspertgruppen peker på er at det i dag er for mange tilskuddsordninger, at dagens retningslinjer for øremerkede tilskudd ikke etterleves godt nok, at tilskuddene har uklare effekter og at det er mangel på helhetlig oversikt og store administrative kostnader.

Ekspertgruppen anbefaler at:

  • Antall tilskuddsordninger bør kraftig reduseres gjennom innlemming og sammenslåing av tilskudd.
  • Det bør etableres mekanismer for bedre koordinering av innsats på sektordepartementenes ulike ansvarsområder.
  • Søknads- og rapporteringskrav bør i størst mulig grad standardiseres og forenkles, og foreliggende data bør gjenbrukes.
  • Effektiviserings- og forbedringsmuligheter ved økt digitalisering bør realiseres.

KS anbefaler å følge opp
- KS deler utvalgets oppfatning av at det kan være klare forenklingsgevinster for kommunesektoren, og derfor til syvende og sist også for innbyggerne, i å rydde opp i jungelen av øremerkede ordninger, sier Eide.

Ekspertgruppen har foreslått konkrete innlemminger som samlet beløper seg til 12,2 milliarder kroner. Dette utgjør nærmere 30 prosent av de øremerkede tilskuddene. Ekspertgruppen foreslår at det for fremtiden settes et tak på antall ordninger på 55 ordninger totalt.

- KS vil oppfordre regjeringen til å nøye vurdere ekspertutvalgets forslag i kommuneproposisjonen våren 2018, med sikte på å foreslå forenklinger og innlemminger i rammetilskuddet til kommunene, sier Helge Eide.

 

Rune Bye

Rune Bye

Avdelingsdirektør Kommuneøkonomi