Landsstyret om kommuneproposisjonen og RNB
Samlet sett gir opplegget grunnlag for gode velferdstjenester og god samfunnsutvikling også i 2018. Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, med nestledere og Landsstyret i bakgrunnen. Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Landsstyret om kommuneproposisjonen og RNB

Landsstyret mener at kommuneopplegget samlet sett gir grunnlag for gode velferdstjenester og god samfunnsutvikling også i 2018. Det blir likevel nødvendig med effektivisering og krevende omprioriteringer i mange kommuner og fylkeskommuner.

KS' landsstyre viser til at regjeringen i kommuneproposisjonen 2018 beregner en inntektsvekst til kommuner og fylkeskommuner på om lag 1,25 – 1,75 mrd kroner, når inntektsveksten som motsvares av økte utgifter på grunn av befolkningsvekst og økte pensjonskostnader holdes utenom. KS' landsstyre viser videre til at innenfor dette forventes 800 millioner kroner benyttet til å finansiere opptrappingsplanen for rusfeltet, tidlig innsats i barnehage og skole, forebyggende tiltak for barn unge og familier og økte utgifter for ferjefylkene. Når føringer på deler av inntektsveksten først benyttes, er Landsstyret positiv til at det gis rom for betydelig lokal fleksibilitet i hvordan formålene bak de ønskede satsingene skal nås.

Landsstyret mener at kommuneopplegget samlet sett gir grunnlag for gode velferdstjenester og god samfunnsutvikling også i 2018. Men utgiftspress som ikke kan velges bort, særlig innen helse- og velferdsfeltet, gjør at det likevel er nødvendig med effektivisering og krevende omprioriteringer i mange kommuner og fylkeskommuner.

F.v. Jenny Følling, Hanna E. Marcussen og Ståle Vaag på landsstyremøte i mai. Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Antall fattige barn øker, mange innbyggere opplever økende forskjeller og arbeidsledigheten er fortsatt for høy i deler av landet, særlig blant unge. Kommuneproposisjonen og statsbudsjettet for 2018 må i større grad sette kommuner og fylkeskommuner i stand til å møte disse nasjonale utfordringene.

KS' landsstyre er glad for at det er satt av til sammen 100 millioner kroner i 2018 til en KS-administrert ordning for finansiering av kommunale IKT-prosjekter som er initiert og styrt av kommunene selv.

Landsstyret vil peke på behovet for å styrke fylkeskommunenes muligheter til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet, av hensyn til verdiskapningen i hele landet. Landsstyret viser også til behovet for å styrke finansieringsgrunnlaget for drift av kollektivtransport for å møte den særegne kostnadsveksten som fylkeskommunene over tid har møtt både til å møte behovene i byområdene, til drift av båt- og ferjenettet, og til innfasing av miljøvennlig teknologi i tråd med nasjonale ambisjoner.

Fra landsstyremøte i KS. Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Landsstyret mener at endringen i kostnadsnøkkelen for ferje i inntektssystemet for fylkeskommunene er en forbedring i forhold til dagens nøkkel. Landsstyret synes det er bra at departementet vil foreta en ny gjennomgang av kostnadsnøklene for båt og ferje der alle elementene i systemet vil bli vurdert.

KS' landsstyre er sterkt kritisk til at kommuner som sa ja til å bygge opp apparat for å bosette enslige mindreårige asylsøkere i 2016 etter sterk statlig anmodning om dette, ikke får kompensert for store nettoutgifter de pådro seg. Landsstyret har forståelse for at behovene for bosetting ble endret kraftig på kort tid både opp og ned høsten 2015 og våren 2016, og at dette er like krevende for staten som for kommunene. Landsstyret frykter imidlertid at hvis ikke det sikres en rimelig kompensasjon for store ekstrautgifter, vil det kunne påvirke viljen til å si ja til nye store bosettingsbehov for denne sårbare gruppen i framtiden, dersom dette oppstår igjen.

KS' landsstyre verdsetter økningen i tilsagnsrammen for investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser i Revidert nasjonalbudsjett 2017. Imidlertid er behovet for å rehabilitere eldre bygg til nyere krav og standarder, ikke minst for å kunne hente ut gevinster ved bruk av velferdsteknologi, fortsatt så høyt at Landsstyret anmoder om at kravet om netto tilvekst av omsorgsplasser for å få tilskudd utsettes til 2025.

KS' landsstyre vil påpeke at kapitaliseringsrenten som benyttes for å verdsette eiendomsskattegrunnlaget for vannkraftverk fortsatt ikke er justert ned, på tross av den generelle nedgangen i rentenivået. Landsstyret forventer at dette nå ryddes opp i.

Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk