Landsstyret om kommuneopplegget for 2016
Landsstyret i KS konstaterer at Regjeringen holder løftet fra i vår om vekst i frie inntekter – og at veksten dekker de økte utgiftene til pensjon og økt folketall. Foto: Hege K. Fosser Pedersen/KS

Landsstyret om kommuneopplegget for 2016

I sin uttalelse peker KS' landsstyre på at med veksten i frie inntekter som er foreslått for 2016, vil det være behov for stram budsjettstyring, effektivisering og innsparingstiltak i de fleste kommuner og fylkeskommuner.

Nedenfor følger Landsstyrets uttalelse i sin helhet:

KOMMUNEOPPLEGGET I STATSBUDSJETTET 2016

KS konstaterer at Regjeringen holder løftet fra i vår om vekst i frie inntekter – og at veksten dekker de økte utgiftene til pensjon og økt folketall. KS' landsstyre vil samtidig peke på at med denne veksten vil det i 2016 være behov for stram budsjettstyring, effektivisering og innsparingstiltak i de fleste kommuner og fylkeskommuner.

Kommunesektoren har tatt opp store lån for å møte en stor befolkningsvekst og bygge ut tjenestene.  Sammen med økte pensjonskostnader legger det sterke bindinger på de kommunale og fylkeskommunale budsjettene.  Landsstyret understreker at det er viktig at alle nye oppgaver i kommunesektoren fullfinansieres for sikre innbyggerne et godt velferdstilbud også i 2016 og årene fremover.

Styrking av kommuneøkonomien vil være et effektivt motkonjunkturtiltak for å styrke sysselsettingen. Landsstyret ber Stortinget opprettholde den opprinnelig foreslåtte vedlikeholdspakken for kommunesektoren.

Landsstyret i KS har merket seg at Regjeringen styrker budsjettforslaget til tunneloppgradering, men vil peke på at bevilgningene er alt for små i forhold til det fylkeskommunene trenger for å innfri EUs krav til tunnelsikkerhet før 2019.

Landsstyret i KS mener det er oppsiktsvekkende at Regjeringen legger opp til omkamp om skatteinnkrevingen, bare vel tre måneder etter at Stortinget sist avviste forslaget om statliggjøring.

Landsstyret i KS oppfordrer også Stortinget gjennom behandlingen av statsbudsjettet 2016 til å:

  1. Sikre at kommunene har økonomisk handlingsrom til å bosette og integrere et sterkt økende antall flyktninger.
  2. Avvise forslaget om å legge en økt andel av kostnadene for ressurskrevende tjenester fra staten til kommunene. Landsstyret mener også at det er urimelig at personer som fyller 67 år faller ut av ordningen.  Stortinget må starte en gradvis utfasing av dagens aldersgrense.
  3. Fortsette opptrappingen av lærlingtilskuddet gjennom fylkeskommunenes frie inntekter, som et målrettet tiltak for å forebygge frafall i videregående opplæring.
  4. Styrke bevilgningene til forebygging, sikring og utbedring knyttet til flom og skred, for å sette kommunene i stand til å ta dette ansvaret.
  5. Styrke bevilgningene til samferdselsformål i fylkeskommunene, og spesielt til tunnelsikkerhet, broer og ferger.
  6. Avvise forslaget om statliggjøring av skatteoppkrevingen.
Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk