Landsstyret om kommuneopplegget
Det er første gang Landsstyret i KS møtes etter valget på Landstinget i februar. Landsstyret er KS' øverste styrende organ mellom Landstinget hvert fjerde år. Foto: Ida Slettevoll

Landsstyret om kommuneopplegget

Landsstyret i KS mener at kommuneopplegget gir grunnlag for videreføring av de kommunale velferdstjenestene også i 2017.  På tross av dette vil det være nødvendig med effektivisering og kutt i mange kommuner og fylkeskommuner.

KS' landsstyre mener inntektsøkningen som Regjeringen legger opp til for 2017 er helt nødvendig. Inntektene vil dekke noe mer enn økte utgifter til demografi, pensjon og satsingen på rus/psykiatri. Samtidig må kommunesektoren innenfor inntektsveksten dekke økte rente- og avdragskostnader som følge av fortsatt stor gjeldsvekst, og underliggende kostnadsvekst innenfor enkelte velferdstjenester.

Landsstyret ser at det kan være behov for målrettede tiltak mot høy arbeidsledighet i de enkeltregioner som er mest rammet av fallet i oljerelatert aktivitet, og ser det som naturlig at kommunesektoren brukes som kanal for dette.  En målrettet tiltakspakke i kommunene vil gi gode resultater siden kommunene raskt kan få folk i arbeid. Dette har kommunene vist før. Landsstyret vil likevel be Stortinget være ekstra oppmerksom dersom nedgangen i norsk økonomi skulle bli sterkere enn tidligere anslått. Kommuner og fylkeskommuner vil raskt kunne stille opp, hvis det blir behov for en mer omfattende vedlikeholdspakke.  Landsstyret mener dette vil være et viktig arbeidsmarkedstiltak, samtidig som vedlikeholdsetterslepet vil bli redusert.

KS' landsstyre mener en fullfinansiering av utgiftene til barnevern for enslige mindreårige asylsøkere vil gjøre det enklere å få disse bosatt.  Landsstyret ber om at Stortinget sørger for dette.

Inntektsforslaget for fylkeskommunene i 2017 gir lite rom for økt satsing på å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. KS' landsstyre vil peke på at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveger vokser reelt, og det er behov for at Stortinget legger inn ekstra midler ut over hva regjeringen har foreslått. Drift av båt og ferjer i fylkene har gjennom skiftende regjeringer vært underfinansiert. Det haster med å legge inn midler i kommuneopplegget som gjør det mulig for fylkeskommunene å møte kostnadsveksten knyttet til nye anbud i båt og ferjedriften.

KS' landsstyre merker seg at regjeringen vil komme tilbake til en vurdering av momskompensasjonsordningen i statsbudsjettet. Skatteetatens regelverkstolkning er strengere enn hva som nødvendigvis følger av regelverket - ikke minst innenfor rus- og psykiatriboliger og kulturhus. KS' landsstyre forventer at regjeringen benytter seg av handlingsrommet slik at kommunesektoren får kompensasjon både for rus- og psykiatriboliger og kulturhus. 

Kommunene er opptatt av rus- og psykiatriomsorgen og mange planlegger allerede utbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp. KS' landsstyre mener imidlertid at det er helt nødvendig at akutt-tilbudet til DPS’ene må være utbygd i tråd med de føringene som er gitt før man går videre med kommunale ø-hjelpsplasser.

Konsekvensen av endret klima og flere naturskader gir økte utfordringer for kommuner og fylkeskommuner. KS' landsstyre ber derfor Stortinget styrke bevilgningene til forebygging, sikring og utbedring knyttet til flom og skred.

Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk