Budsjettundersøkelsen
KS' budsjettundersøkelse er basert på fremlagte forslag - ikke vedtatte budsjetter. Foto: Grimstad kommune

Budsjettundersøkelsen

Den årlige budsjettundersøkelsen er basert på rådmennenes budsjettforslag i et utvalg av kommuner og alle fylkeskommuner. Den viser at årets budsjettarbeid er mer krevende enn fjorårets. Her kan du se presentasjon av tall og fakta.

Kommunene planlegger å bruke mer penger på alle tjenesteområdene til neste år, viser budsjettundersøkelsen. Kommunene forventer størst utgiftsvekst innen sosialtjenester, mens fylkesveier har den største veksten i fylkeskommunene.

Se presentasjonen her:

KS' budsjettundersøkelse viser at årets budsjettarbeid er mer krevende enn fjorårets. Og det budsjetteres med et lavere netto driftsresultat for sektoren i 2017 enn i 2016.

Direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide (t.v.) og avdelingsdirektør for kommuneøkonomi, Rune Bye, la fram budsjettundersøkelsen. 

Økt vekst på alle tjenesteområder
Det budsjetteres med økt vekst på alle tjenesteområdene i kommunene. Det er forventet størst vekst i utgiftene til sosiale tjenester. Økningen skyldes blant annet økt antall mottakere i introduksjonsordningen for flyktninger og innvandrere, flere sosialhjelpsmottakere totalt og økte satser.

I barnevernet forventes det også en stor vekst i utgifter ved at antall barn som har behov for tjenester øker. Innenfor pleie og omsorg er det en liten vekst utover lønns- og prisvekst. Mange kommuner følger opp de statlige signalene ved å prioritere habilitering/rehabilitering i budsjett 2017.

Den årlige budsjettundersøkelsen ble lagt fram 7. desember.

Færre elever i mange kommuner
For skole legges det opp til en noe lavere vekst. Dette må ses i sammenheng med at antall 6-15 åringer går ned i om lag halvparten av kommunene. Samlet sett er det imidlertid en vekst i antallet 6-15 åringer, noe som skyldes veksten i de befolkningsrike kommunene.  De fleste kommunene prioriterer de statlige signalene om tidlig innsats i grunnskolen 1.-4. trinn, men som følge av budsjettforliket blir dette nå en øremerket ordning. For videregående utdanning er det lagt opp til moderat vekst i budsjettene, noe som må ses i sammenheng med reduksjon i aldersgruppen 16-18 år.

Redusert avdragstid på lånegjelden
Det er fortsatt høyt investeringsbehov i kommuner og fylkeskommuner. Det planlegges å investere for om lag 85 milliarder kroner i 2017. Samtidig ser det ut til at det legges stor vekt på redusert avdragstid på lånegjeld, og tilpasning av avdragstid til investeringenes levetid.


Fakta

Budsjettundersøkelsen er en spørreundersøkelse basert på mottatt svar fra 72 kommuner. Det er bedt om svar med utgangspunkt i rådmannens/byrådens fremlagte forslag til budsjett for 2017. I tillegg er økonomiske oversikter fra rådmannens/byrådens fremlagte budsjett- og økonomiplanforslag i 75 kommuner gjennomgått. For fylkeskommunene er budsjettdokumenter gjennomgått i tillegg til at det er foretatt spørreundersøkelse til alle.

 

Rune Bye

Rune Bye

Avdelingsdirektør Kommuneøkonomi