Anbefaler lovfesting av konsernregnskap
Kommunene bør allerede i dag benytte konsernregnskap i sin styring når det er opprettet selskaper med kommunale tjenester, heter det i en ny rapport. Foto: Flickr

Anbefaler lovfesting av konsernregnskap

I en ny rapport fra BDO og Agenda Kaupang fremkommer det at kommunenes styringsdokumenter kun i begrenset grad gir informasjon om virksomhet organisert utenfor kommunekassen. Rapporten anbefaler at konsernregnskap lovfestes.

Alle landets kommuner er medeier i ett eller flere interkommunale selskap, og over 1/3 av kommunene har opprettet kommunale foretak. I realiteten er alle kommuner organisert i en konsernstruktur. 

En studie av styringsdokumentene i 30 kommuner blant annet de 10 største samt kommunene med størst forskjell mellom kommunekassetall og konserntall i Kostra, viser at årsregnskapene i disse kommunene avspeiler i liten grad denne konsernstrukturen:

  • Kun 1/6 presenterer noen form for regnskapsinformasjon på konsernnivå i årsregnskapene. 
  • Om lag ½ parten presenterer konserntall i årsmeldingen.  Disse fremstår likevel som noe ustrukturerte ved at det ikke tydelig fremgår når det er brukt kommunetall og konserntall

Dybdestudier i 8 store kommuner, gir likevel et mer positivt bilde når det gjelder økonomiplanen. Alle kommunene er opptatt av nøkkeltall også på konsernnivå, og alle bruker noen konserndata i de økonomiske analysene og i vurderingen av kostnader for tjenestene. De folkevalgte får gjennom dette noe informasjon også om den virksomheten som drives utenfor «kommunekassen».

BDO og Agenda Kaupang anbefaler bl.a. at:

  • Krav om konsernregnskap bør lovfestes. Gjennom dette plasseres både ansvaret for kvaliteten av konsernregnskapet og det vil styrke mulighetene for sammenligninger kommunene imellom, uavhengig av hvordan de er organisert.
  • Lovfestingen kan gjennomføres trinnvis, først for IKS og KF (rapporterer allerede i dag til SSB Kostra) og på noe lenger sikt aksjeselskaper med kommunal tjenesteproduksjon.
  • Kommunene bør allerede i dag benytte konsernregnskap i sin styring når det er opprettet selskaper med kommunale tjenester. Styringsdokumentene bør skille tydelig mellom mål og resultater for konsernet og for kommunekassen. Styringsdokumentene vil gi et fullstendig bilde av kommunens tjenesteyting og økonomi, og god styringsinformasjon til de folkevalgte og rådmannen. De kan det også være et verktøy for folkevalgtes eierstyring av selskapene.

Forslaget fra kommunelovutvalget om et samlet regnskap for kommunen som juridisk enhet er et riktig grep. Fou-rapporten tilsier imidlertid at enn bør gå lenger enn det kommunelovutvalget har forslått, mener fagsjef Rune Bye i KS.  Det er særlig behov for å få inkludert IKS og interkommunale samarbeid i en samlet regnskapsoppstilling for den kommunale virksomheten. Dette vil gi enda bedre oversikt over den samlede økonomien og tjeneste-produksjonen, og styrke kvaliteten på dataene som benyttes til å sammenligne kommuner, fortsetter han.

Rune Bye

Rune Bye

Avdelingsdirektør Kommuneøkonomi

Sigmund Engdal

Sigmund Engdal

Spesialrådgiver, Kommuneøkonomi