Kommunenes ansvar for kirken bør videreføres
Forholdet mellom Den norske kirken, staten og kommunene har røtter helt tilbake til Reformasjonen i 1537. Her er Nidarosdomen i Trondheim. Foto: Scanstock

Kommunenes ansvar for kirken bør videreføres

KS mener at dagens todelte finansiering ved staten og kommunene bør videreføres. Dette forutsetter at det opprettholdes en lokal organisering av Den norske kirke.

Kulturdepartementet har fremmet forslag om en samlet revisjon av tros- og livssynslovgivningen og de tilknyttede tilskuddsordningene. Fredag 15. desember behandlet Hovedstyret i KS høringssvaret til ny lov om tros- og livssynssamfunn.

- Et fortsatt lokalt finansieringsansvar for Den norske kirke vil være en styrke for samarbeidet mellom kommune og den lokale kirkeforvaltningen, både om gravplassdrift, kirkebygg og øvrig kirkelig virksomhet. Men staten må samtidig ta et særskilt ansvar for å finansiere vedlikehold av verneverdige kirkebygg, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Lovbestemte tilskudd
Kommunen har i dag etter lov plikt til å støtte religions- og livssynsvirksomhet gjennom lovbestemte tilskudd til Den norske kirke og andre trossamfunn. Dagens delte finansieringsansvar mellom stat og kommune gjør at kommunene årlig må fatte 23.000 enkeltvedtak om tildeling av tilskudd basert på en liste den enkelte kommune får tilsendt fra staten.

- Ansvaret for finansiering av andre trossamfunn bør samles hos staten, noe som vil innebære en tydelig forenkling sammenlignet med dagens praksis, sier Helgesen.

Likebehandlingsprinsippet
KS legger til grunn at likebehandlingsprinsippet mellom Den norske kirke og øvrige trossamfunn videreføres uavhengig av hvem som har finansieringsansvaret.

- Det er urimelig at bevilgninger til lovpålagte plikter som kun Den norske kirke har, og til ekstraordinært vedlikehold av kirkebygg, automatisk skal slå ut i økte tilskudd til andre trossamfunn, sier Helgesen.

Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk