Skattesvikt - KNØ 1/2015
Svikt...

Skattesvikt - KNØ 1/2015

Kommunene opplevde en betydelig skattesvikt i fjor. Dette bidrar til en krevende start på 2015, med utsikter til videre fall i skatteinntektene. 

Etter mange år med høyere skatteinntekter enn lagt til grunn i budsjettoppleggene, opplevde kommunesektoren en betydelig skattesvikt i 2014. For kommunene ble skattesvikten på 2,3 mrd kroner, og for fylkeskommunene 0,4 mrd kr, til sammen 2,7 mrd kroner.  Kommunene og norsk økonomi 1/2015

Fra opptur til nedtur
Etter at Statsbudsjettet for 2015 ble lagt fram i oktober i fjor, har utsiktene for norsk økonomi for 2015 forverret seg. Det skyldes først og fremst lavere oljepriser og lavere anslag på olje-investeringene. Med svakere vekst må en forvente lavere skatteinntekter til både stat og kommuner enn lagt til grunn i budsjettet.

Investeringene i kommunesektoren har de siste årene vært på et historisk høyt nivå. Det må blant annet sees i sammenheng med at fylkeskommunene overtok ansvaret for store deler av riksveinettet med virkning fra 2010.

KS’ budsjettundersøkelse for 2015 viste at budsjettarbeidet i landets kommuner fortsatt er krevende. For flertallet av kommunene ble det lagt opp til en reell økning i brukerbetalinger og gebyrer. I eiendomsskattekommunene ble det foreslått økninger i eiendomsskatten som samlet var betydelig høyere enn forventet lønns- og prisstigning. Likevel viste undersøkelsen at mange rådmenn la opp til kutt i tjenestene. 

Fortsatt sysselsettingsvekst
Utførte timeverk i kommunesektoren økte med en årlig rate på 1,2 pst de siste to kvartalene, målt opp mot foregående to kvartaler. Veksten de siste fire kvartalene var på 3,0 pst, regnet fra de foregående fire kvartalene. Dette er en sterkere vekst enn for fastlandsøkonomien for øvrig, som var på 2,0 pst de siste fire kvartalene.

Stabilt sykefravær
Tall fra KS’ personaladministrative register (PAI) viser at sykefraværet i kommuner og fylkeskommuner i perioden 4. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 var på 9,5 prosent, likt med forrige, tilsvarende periode. For kommunene var sykefraværet på 9,8 pst, og for fylkeskommunene 7,0 pst.

Sykefraværet i kommunene varierer mellom ulike sektorer. Sykefraværet er høyest innen helse- og omsorgssektoren og i barnehagesektoren

KNØ (Kommune og norsk økonomi) er en rapport i en løpende serie som tar for seg den aktuelle økonomiske utviklingen i kommunesektoren. De siste tallene ble presentert på et frokostseminar på torsdag 5. februar.

Videre lesning