Samferdsel og kryssende hensyn - KNØ 1/2014

Pensjonsutgifter og kombinasjonen av befolkningsvekst, vedlikeholdsetterslep, realinvesteringer og gjeld framheves som de største økonomiske utfordringene for kommunene for 2014. 

Kostnadene knyttet til demografi og pensjon fyller hele handlingsrommet som følger av økningen i frie inntekter. For fylkeskommunene er utfordringene noen av de samme.

Vedlikeholdsetterslepet og behovet for økt realkapital for å dekke befolkningsveksten må dermed i stor grad løses ved lånefinansierte investeringer.

 

Dette er temaer som belyses i siste nummer av Kommunene og norsk økonomi, sammen en drøfting av samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved offentlige investeringer.

Videre lesning