Økonomisk medvind kan snu
Det er i årene fremover vi får testet hvor bærekraftig gjeldsoppbyggingen i kommunesektoren har vært, viser ny KNØ-rapport fra KS. Foto: Scanstock

Økonomisk medvind kan snu

Utviklingen i norsk økonomi sett fra kommunesektorens perspektiv er tema i KS’ rapport Kommunene og norsk økonomi 2/2017. De siste tallene med analyser og vurderinger ble lagt frem 10. oktober.

Kommunene og norsk økonomi 2/2017 er en rapport i en løpende serie som tar for seg den aktuelle økonomiske utviklingen i kommunesektoren.

Lave renter, svak krone og høy vekst i bruken av oljepenger har gitt en oppsving i norsk økonomi. Investeringene i kommunesektoren er på et historisk høyt nivå og produksjonen, målt i bruttoproduktet, har også økt. Det har også vært en sterk sysselsettingsvekst i offentlig sektor.

Antall ROBEK-kommuner er kraftig redusert. Færre kommuner har begrenset økonomisk handlingsrom. Dette henger sammen med høyere skatteinntekter de siste årene; merinntekter som kan betraktes sommidlertidige.

Les også: Statlige føringer på kommunenes frie inntekter

Historisk høyt gjeldsnivå
Det har vært gode økonomiske tider for kommunesektoren, men den økonomiske medvinden kan snu til motvind for kommunene. Kommunegjelden har vokst betydelig de siste 30 årene. Veksten er sterkere enn inntektveksten; gjelda som andel av inntekt øker.

Helt siden slutten av 1990-tallet har inntekstveksten for kommunene vært høyere enn rentene. Det vil si at kommunene har hatt muligheten til å opprettholde konstant gjeldsgrad over tid med utgifter utenom renter høyere enn inntekten. I tillegg har fallende renter muliggjort ten økende gjeldsgrad uten at rentebelastningen har økt, noe som har gitt rom for en enda sterkere utgiftsvekst.

Les også: Befolkningsendringer påvirker kostnadene

Oljepengebruken går ned
I årene fremover kan dette endre seg. Dersom handlingsregelen for finanspolitikken skal overholdes anslås det i Revidert nasjonalbudsjett (RBN) for 2017 at oljepengebruken de neste fire årene ikke kan økes med mer enn vel 3,7 milliarder kroner per år. Det vil trolig få konsekvenser for kommunesektorens inntekstvekst. Samtidig er det en viss sannsynlighet for en renteoppgang.

Med lavere inntekstvekst og mulig renteoppgang ligger det an til å bli innstramminger i kommunesektorens utgifter sett i forhold til inntekten. Det er i årene fremover vi får testet hvor bærekraftig gjeldsoppbyggingen i kommunesektoren har vært.

Kommunene og norsk økonomi (KNØ) er et fagtidsskrift med analyser fra norsk økonomi. Tidsskriftet utgis to ganger i året, som regel i i begynnelsen av februar og i begynnelsen av oktober før statsbudsjettet legges frem. 

Rune Bye

Rune Bye

Avdelingsdirektør Kommuneøkonomi