Kommunene og norsk økonomi 1/2017
"Kommunene og norsk økonomi" (KNØ) er et fagtidsskrift med analyser for kommuneøkonomien som utgis to ganger i året. Foto: Espen Rymoen

Kommunene og norsk økonomi 1/2017

Nye utfordringer i økonomien sett fra kommunesektorens perspektiv er tema i KS' rapport «Kommunene og norsk økonomi 1/2017». De siste tallene med analyser og vurderinger ble lagt frem 9. februar.

«Kommunene og norsk økonomi 1/2017» er en rapport i en løpende serie som tar for seg den aktuell økonomiske utviklingen i kommunesektoren.

Her hjemme er det nå forventninger om at vi er i ferd med å legge det økonomiske tilbakeslaget drevet av nedgangen i oljevirksomheten bak oss. Sterke motkrefter i form av rekordlave renter og rekordbruk av oljepenger over statsbudsjettet har vært særdeles viktig for at tilbakeslaget synes å ha blitt moderat og kortvarig. En kraftig økning i konsum og investeringer i offentlig forvaltning har vært avgjørende for å holde nivået på samlet etterspørsel oppe.

Dette har også vært av stor betydning for kommunesektoren. En vesentlig sterkere skatteinngang enn det som har vært lagt til grunn i budsjettene har gitt sektoren en realvekst i frie inntekter på nesten 6 prosent de to siste årene. For sektoren i alt ligger det an til et netto driftsresultat som andel av inntekt på 3 ¾ prosent i 2016, det høyeste siden 2006 da også skatteinngangen ble langt høyere enn lagt til grunn.

Samtidig har rekordhøye investeringer gitt en sterk gjeldsvekst for sektoren. Veksten har riktig nok avtatt det siste året, men mye tyder på at dette skyldes muligheter for midlertidig utnyttelse av andre finansieringskilder enn nye låneopptak. KS’ budsjettundersøkelse tyder ikke på at investeringene er på vei ned.

Dersom norsk økonomi nå er i ferd med å legge tilbakeslaget i oljevirksomheten bak seg, vil den økonomiske politikken stå overfor nye utfordringer. Også dette vil få stor betydning for kommunesektoren. Skulle de siste årenes raske innfasing av oljeinntekter fortsette, vil det ikke vare mange år før det finanspolitiske handlingsrommet for bruk av oljeinntekter er fullt utnyttet.

De framtidige utfordringene med å finansiere velferdstjenester til en aldrende befolkning kan i noen grad løses ved økte skatter. Erfaringer fra våre naboland viser at det selv for nordiske velferdsstater synes å være klare grenser for hvor sterkt skattetrykket kan bli. I så fall må en dempe utgiftsveksten, enten ved å la brukerne betale mer, kutte i velferdstjenestene eller ved å effektivisere dem. Innenfor barnehage, grunnskole og pleie og omsorg synes kommunene å ha effektivisert med ½ prosent i året fra 2008 til 2015. Dette er et bra resultat, men i framtida vil en enda sterkere effektivisering være nødvendig.

Rune Bye

Rune Bye

Avdelingsdirektør Kommuneøkonomi