Høring om Statsbudsjettet 2016
Statsbudsjettet 2016. Foto: Flickr

Høring om Statsbudsjettet 2016

KS har vært på høring hos Stortingets finanskomité angående Regjeringens budsjettforslag for 2016.

Hovedpunkter fra høringen fra KS:

Makroøkonomi
Dersom utviklingen i norsk økonomi skulle tilsi en kraftigere motkonjunkturpolitikk enn det nå er lagt opp til, vil en mer omfattende vedlikeholdspakke i kommunesektoren være et godt tiltak. Renteforskjellene mellom bankenes innlånsrente og deres lån til kommunesektoren (rentespread) har økt den siste tiden.

KS har gjentatte ganger tatt opp at Finansdepartementet har bestemt at lån til norske kommuner skal gis 20 prosent vekt når bankene utmåler nødvendig egenkapital. For de fleste EU-land, f.eks. Sverige, gis kommunelån 0-vekt, som stat. 0-vekt ville medført lavere rentespread.

Asyl- og flyktningesituasjonen i 2015 og 2016
Dersom det skulle komme 45.000 asylsøkere neste år, kan det gi nærmere 30 mrd kroner i kostnader over statsbudsjettet til mottak og bosetting (et grovt anslag fra KS egen side).

Men de største kostnadene for samfunnet vil komme på lengre sikt dersom integrering ikke lykkes, og asylsøkerne blir avhengige av overføringer for livsopphold. Derfor viktig at en lykkes med integreringsarbeidet. Det krever kompetanse og entusiasme for oppgaven i kommunene. Frivillig bosetting i kommunene er en forutsetning for en vellykket integrering.

Videre er det nå ekstra viktig å få satt inn kvalifiserende, arbeidsrettede tiltak så tidlig som mulig, og starte i mottak allerede med språkopplæring og kartlegging av kompetanse. De økonomiske betingelsene for kommunenes tjenesteapparat overfor asylsøkere og bosatte flyktninger må gi de reelle muligheter til å ta dette ansvaret fullt ut.

Enslige mindreårige er en spesiell utfordring. Det koster langt mer om enslige mindreårige blir sittende på statlige mottak, enn om de overføres til kommunene og kommunene får dekket sine kostnader.