Høring om kommuneproposisjonen
Administrerende direktør i KS Lasse Hansen, interessepolitisk direktør Helge Eide og styreleder i KS Gunn Marit Helgesen deltok på høring om kommuneproposisjonen på Stortinget. Foto: Ida Slettevoll 

Høring om kommuneproposisjonen

Flere sentrale tema stod på dagsorden da kommunal- og forvaltningskomiteen inviterte KS til høring om revidert nasjonalbudsjett 2016 og kommuneproposisjonen 2017. 

- Investeringer i kommunesektoren øker mer enn inntekstveksten, men mindre enn i staten. Gjeldsveksten for kommunene har gått noe ned de siste månedene, noe som trolig reflekterer det gode resultatet for 2015, sa Helgesen da KS orienterte kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget om kommunesektorens økonomi.

Helgesen påpekte at pensjonskostnadene har vært en stor bekymring rundt om i kommunene. Til tross for dette, så ble driftsresultatet for 2015 det beste siden 2006 etter flere svake år. Det tyder på at kommunene viste god budsjettdisiplin gjennom hele året.

- For første gang på 20 år ble kommuneoppgjøret avsluttet med en løsning mellom partene uten bruk av mekling. Det er både vi og kommunene fornøyde med, sa styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Usikkert om øyeblikk hjelp
KS kommenterte også flere av forslagene i revidert nasjonalbudsjett. Helgesen påpekte at det også kunne være behov for en tiltakspakke som er rettet mot oppgradering av fylkeskommunal infrastruktur.

- Når det gjelder usikkerhetsmomenter for dimensjoneringen av kommunale tjenester neste år, vil vi særlig rette oppmerksomhet mot den vedtatte innføringen av plikt til et kommunalt øyeblikkelig-hjelp tilbud til rus- og psykiatripasienter, sa Helgesen.

Kommunene mener at akuttilbudet i DPS må være utbygd i tråd med føringene som er gitt før man går videre med å bygge opp den kommunale tjenesten, sa Helgesen.

Kommunesektorens klimarolle
KS tok også opp kommunesektorens rolle i omstilling til lavutslippssamfunn. Kommuneproposisjonen for 2017 sier lite om hvordan regjeringen ser for seg å involvere kommunene i dette arbeidet.

- Miljødirektoratet foreslår at kommunesektoren er en nøkkelaktør i omstillingen til lavutslippssamfunn. Det er først og fremst transportutslippene kommunene og fylkeskommunene kan påvirke. Samtidig har ikke kommunesektoren de økonomiske ressursene som må til, sa Helgesen til komiteen.

 

Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk