Høring - Merverdiavgiftskompensasjon for borettslag og eierseksjonssameier

Regjeringen foreslår å utvide merverdiavgiftskompensasjonsloven til også å omfatte borettslag og eierseksjonssameier hvor botilbudet fremstår som et integrert heldøgns helse- og omsorgstilbud i kommunenes lovpålagte tjenestetilbud.

KS støtter intensjonen i forslaget da dette sikrer fleksibilitet i valg av samarbeidsløsninger mellom kommuner og private aktører. Avgrensningen av integrert heldøgns helse og omsorgstjenester til døgnkontinuerlige tjenester som ytes med bakgrunn i funksjonsnedsettelser eller funksjonssvikt, er derimot etter KS sin vurdering, en unødig streng avgrensning. Regjeringens forslag til utvidelse vil dermed ikke gi tilstrekkelig fleksibilitet i valg av samarbeidsløsninger, ettersom brukere som åpenbart er i målgruppen vil kunne utelukkes fra samarbeidsordningen.

I høringsuttalelsen peker også KS på at omtalen av forvaltningspraksis knyttet til den generelle merverdiavgiftskompensasjonsordningen for boliger særskilt tilrettelagt for helse- og sosialformål i høringsnotatet er innskrenkende i forhold til departementets fortolkningsuttalelse fra 2004.

Rune Bye

Rune Bye

Avdelingsdirektør Kommuneøkonomi

Sigmund Engdal

Sigmund Engdal

Spesialrådgiver, Kommuneøkonomi