Fagdag for fylkesøkonomisjefene
Lars Tore Rydland fra Kommunal- og moderniseringsdepartmentet orienterte om arbeidet med det nye inntektssystemet relatert til regionreformen. Foto: KS

Fagdag for fylkesøkonomisjefene

Regionreformens virkninger på fylkeskommunenes økonomi og inntektssystem var tema på fagdag for økonomisjefene i fylkeskommunene 9. januar.

- Formålet med fagdagen er å se nærmere på hvordan fylkesøkonomisjefene kan jobbe med regionreformen innenfor sitt ansvarsområde på systemnivå. Ansvarsområdene er regnskap, budsjett, lønn og innkjøp, sier avdelingsdirektør for kommuneøkonomi, Rune Bye.

KS og fylkesøkonomisjefkollegiet arrangerer fagdagen i fellesskap. Over 60 deltakere fra fagavdelingene for økonomi møttes i Kommunenes Hus og diskuterte sentrale spørsmål. Det ble brukt interaktive metoder under drøfting og diskusjonen ved bordene.

- Ved å samles på denne måten kan vi sammen finne handlingsrommet, utveksle erfaringer og refleksjon, sier leder for arbeidsutvalget for fylkesøkonomikollegiet, Rune Hjertås.

Med nye fylkeskommuner blir det også innført et nytt inntektssystem fra 2020. Lars Tore Rydland fra Kommunal- og moderniseringsdepartmentet orienterte om arbeidet med det nye inntektssystemet relatert til regionreformen.

Nye oppgaver
Med regionreformen får fylkeskommunene nye oppgaver. Det er allerede varslet at fylkeskommunene trolig får noen nye oppgaver innen kulturminnefeltet. Det er også varslet at veiadministrasjonen som ligger i Statens vegvesen per i dag skal overføres til fylkeskommunene.

I juni 2017 ble det nedsatt et ekspertutvalg for å vurdere nye oppgaver til fylkeskommunene i forbindelse med regionreformen. Utvalget er ledet av professor Terje P. Hagen. Ekspertgruppen leverer sin rapport 1. februar.

Får konsekvenser for nøklene
Hvert år publiserer Kommunal- og moderniseringsdepartementet kriteriedata som skal legges til grunn for fylkeskommunene. Endringer av grenser kan påvirke kriteriedata og komplisere arbeidet til fylkesøkonomisjefene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er i dialog med SSB for å sikre kriteriedata for ny struktur. 

Fylkene Trøndelag og Aust-Agder presenterte sitt arbeid med regionreformen på fagdagen med vekt på regnskap, budsjett og lønn. IT-sjefen i Vestfold fylkeskommune, Jens Bonde Rydhagen, snakket om digitale løsninger.  Alle presentasjoner ligger tilgjengelig nederst i artikkelen. 

Espen Rymoen

Espen Rymoen

Seniorrådgiver, Kommuneøkonomi

Veslemøy Hellem

Spesialrådgiver Effnettverk