Tjenestekutt og økt eiendomsskatt

KS' budsjettundersøkelse for 2015 viser at det i budsjettforslagene i mange kommuner og fylkeskommuner legges opp til kutt i tjenestene og økning i eiendomsskatten.

Lavere inntektsvekst enn det behovet tilsier, kombinert med en økning i rente- og avdragsutgifter, gjør at mange kommuner har måttet kutte i sine tjenester.

Utgiftene til barnevern og sosiale tjenester øker betydelig. Dette er områder hvor det er en sterk behovsvekst pga  nye brukere som har krav på bistand ut fra individuelle rettigheter. Dette en utvikling som har vart over flere år.Det er også en liten vekst innenfor pleie- og omsorgssektoren, men dette må ses i sammenheng med demografiveksten - særskilt for de eldste aldersgruppene i 2015. For skole legger budsjettforslagene opp til at utgiftsveksten blir lavere enn lønns- og prisveksten. I noen kommuner er årsaken redusert barnetall, men også strukturendringer med forslag om ny skolestruktur. I andre kommuner er det snakk om rene kuttforslag.  

 Undersøkelsen viser at årets budsjettarbeid i landets kommuner fortsatt er krevende, og at mange kommuner har også vært nødt til å øke eiendomsskatten i 2015 for å få budsjettet i balanse.

 I fylkeskommunene er det en sterk vekst i utgiftene til kollektivtrafikken, mens det på videregående skoler er en mindre økning enn pris- og lønnsveksten. Det er det også innen for fylkesveier, men dette er et område som er mindre lønnstungt.

Sigmund Engdal

Sigmund Engdal

Spesialrådgiver, Kommuneøkonomi