Det økonomiske opplegget i regjeringens forslag om overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til staten
Skatteoppkreving Foto: Flickr

Det økonomiske opplegget i regjeringens forslag om overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til staten

Regjeringens oppsiktsvekkende omkamp om skatteoppkrevingen innebærer at det i forslaget til statsbudsjett for 2016 trekkes ut 630 mill. kroner av kommunenes rammetilskudd i 2016. Helårseffekten av uttrekket kommer i 2017 og er på 1 080 mill. kr.

Uttrekket tilsvarer det regjeringen mener kommunene vil spare ved at skatteoppkrevingen overføres til staten. Overføringen skjer fra 1. juni (ikke 1. juli slik det står i Kommunal- og moderniseringsdepartementets fagproposisjon). Uttrekket gjennomføres etter delkostnadsnøkkelen for administrasjon, miljø og landbruk.

Regjeringen har ved beregningen kommunesektorens besparelse lagt til grunn at det i 2014 er 1 374 årsverk som arbeider med skatteinnkreving, og at gjennomsnittskostnaden per årsverk er 786 000 kroner. KS anslår på bakgrunn av opplysninger fra Finansdepartementet at lønn- og sosiale utgifter for hvert årsverk utgjør i overkant av 640 000, mens «kontorplasskostnaden» (driftsutgifter) utgjør drøye 140 000 kroner.

Uttrekket fra kommunerammen er fordelt mellom kommunene ved bruk av delkostnadsnøkkelen for administrasjon, landbruk og miljø. Generelt er det slik at uttrekk ved bruk av delkostnadsnøklene i inntektssystemet ikke gir et direkte samsvar mellom det beløpet som trekkes ut og utgiftsreduksjoner i de enkelte kommune. Inntektssystemet og uttrekket skal kun ta hensyn til ufrivillige kostnadsforhold/etterspørselsforhold, og ikke prioritering av området i den enkelte kommune.

Dette vil bety at mange kommuner, gitt at staten tar over oppgaven, vil oppleve at uttrekket er høyere enn det kommunen i dag bruker på kommunal skatteinnkreving. Det vil imidlertid også være kommuner der uttrekket er lavere enn kommunens utgifter. 

Når uttrekket gjøres etter administrasjonsnøkkelen legges det implisitt til grunn at det er smådriftsutlemper/stordriftsfordeler i den tjenesten som trekkes ut. I FoU-rapport som Agenda Kaupang har laget for KS om «Konsekvenser av regjeringens forslag om overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til staten» er spørsmålet om smådriftsulemper/stordriftsfordeler vurdert.   Gjennom en spørreundersøkelse kartla Agenda Kaupang hvor mange som jobbet med innkreving i de ulike kommunene. Svarene i spørreundersøkelsen ga ingen indikasjon på smådriftsulemper på de små kontorene med dagens organisering av skatteinnkrevingen. Men analysegrunnlaget er likevel for svakt til å trekke noen konklusjon om at dette skyldes ufrivillige forhold, og ikke den enkelte kommunes prioritering.

Det er Stortinget som beslutter om skatteinnkrevingen skal overføres fra kommunene til staten. KS og et stort flertall av kommunene mener at kommunal skatteinnkreving fungerer best lokalt, og vi setter vår lit til at Stortinget fortsatt deler denne oppfatningen. Det er først når noe annet blir vedtatt at uttrekk fra kommunerammen blir en realitet. Skulle dette, mot formodning, skje mener KS at det er nødvendig å foreta en gjennomgang av beregningene som ligger til grunn for uttrekket.

Sigmund Engdal

Sigmund Engdal

Spesialrådgiver, Kommuneøkonomi