Barnevern og kollektivtrafikk øker mest
Sjeføkonom i KS Torbjørn Eika og avdelingsdirektør for kommuneøkonomi Rune Bye la frem KS' budsjettundersøkelse for 2018. Foto: KS

Barnevern og kollektivtrafikk øker mest

Den årlige budsjettundersøkelsen er basert på rådmennenes budsjettsforslag i et utvalg av kommuner og alle fylkeskommuner. Kommunene forventer størst utgiftsvekst innen barnevern, mens kollektivtrafikk øker mest hos fylkeskommunene.

Undersøkelsen viser at årets budsjettarbeid i kommunene har vært krevende. Andelen kommuner som svarer at budsjettarbeidet har vært mer krevende er betydelig høyere i år enn for tilsvarende budsjettundersøkelser for 2016 og 2017.

- Dette kan ha en sammenheng med at det er variasjon i kommunenes inntekstvekst for 2018. Regionalpolitiske tilskudd er ikke prisjustert, mens mange kommuner som har besluttet å slå seg sammen får sterkere inntektsvekst, sier avdelingsdirektør for kommuneøkonomi i KS, Rune Bye.

Satser på barn og unge
Kommunene forventer at det vil bli en særlig økning i behovet for barnevern. I tillegg legger flertallet opp til en økning både innenfor pleie og omsorg og barnehage.

- Utgiftene til disse tjenesteområdene overstiger pris- og lønnsvekst. Det betyr at kommunene antar at det blir flere barn som får tiltak av barnevernet, og at behovet for pleie- og omsorgstjenester øker i 2018. Vi kan også se konsekvensene av bemanningsnormen i barnehagen i budsjettforslagene, sier Bye.

Nærmere 80 prosent av alle kommunene oppgir at skjerpet pedagognorm og bemanningsnorm i barnehagene økte utgiftene.

- Kommunene forventer en lav vekst i antall sosialhjelpsmottakere i 2018. Dette kan skyldes aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere, som ble innført ved årsskifte i 2017. Kommunene står også i en situasjon med fallende arbeidsledighet og må bosette færre flyktninger enn antatt, sier Bye.

Undersøkelsen viser at kommunene følger opp bevilgninger til frivillighetssentralen. 75 prosent av kommunene oppgir at de bevilger det samme beløpet som fremgår av tabell C i Grønt hefte eller mer.

Kollektivtransport størst i fylkeskommunen
- Målet om nullvekst og det grønne skifte preger fylkeskommunenes budsjettforslag. Vi ser en betydelig økning i sektoren for kollektivtrafikk, sier Bye.

Til tross for at fylkeskommunene bruker mye penger på fylkesveiene, oppgir de aller fleste fylkeskommunene at ikke etterslepet reduseres. Fylkeskommunene har fra 2015 fått et årlig tilskudd til oppfyllelse av tunnelsikkerhetsforskriften. KS har tidligere varslet samferdselsdepartementet om det stadig økende gapet mellom bevilgninger til riksvegstunneler og fylkesvegstunneler. 

- Det er verdt å merke seg at 11 fylkeskommuner oppgir at tilskuddet ikke er tilstrekkelig. 17 av 19 fylkeskommunene anslår at de mangler nær 4 milliarder kroner til finansiering av tunnelsikkerhetsforskriften, sier Bye.

Ni fylkeskommuner oppgir at budsjettarbeidet har vært mer krevende enn i fjor. Investeringsbudsjettene viser at fylkeskommunene samlet planlegger å investere for 17,3 milliarder kroner i 2018, noe om lag 1,4 milliarder kroner mer enn budsjettert i 2017. 


Fakta

  • Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn og økonomisjefer i 150 kommuner og alle fylkeskommuner. 71 kommuner og 17 fylkeskommuner, inkludert Oslo, har svart.

  • Det er bedt om svar med utgangspunkt i rådmannens/byrådets fremlagte forslag til budsjett for 2018. KS har også gått gjennom og analysert økonomiske oversikter fra fremlagte budsjett- og økonomiplanforslag for 2018-2021 som ligger tilgjengelig på kommunene sine nettsider.
Rune Bye

Rune Bye

Avdelingsdirektør Kommuneøkonomi

Espen Rymoen

Espen Rymoen

Seniorrådgiver, Kommuneøkonomi