Årets andre møte med regjeringen

På det andre av årets tre faste møter med regjeringen var de viktigste sakene for KS blant annet skattesvikten i kommunene, moms på kulturhus og bosetting av flyktninger.

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen møtte blant annet kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til årets andre konsultasjonsmøte med regjeringen. 

 Noen uker før regjeringen legger frem revidert nasjonalbudsjett var blant annet skattesvikt i kommunene og raskere bosetting av flyktninger viktige tema da KS-ledelsen møtte moderniseringsminister Jan Tore Sanner og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne onsdag formiddag.

Moms ble tema Andre tema som ble tatt opp på det andre konsultasjonsmøtet var reformer og utbygging av det kommunale tjenestetilbudet. KS tok også opp kulturhusmoms med regjeringen etter at det nylig ble kjent at flere kulturhus risikerer å måtte tilbakebetale til sammen mange hundre millioner kroner i merverdiavgift.

Bosetting av flyktninger Debatten om bosetting av flyktninger er aktualisert, og KS mener at det nå er nødvendig å etablere flere tiltak som kan gjøre kommunene i stand til å øke den samlede bosettingen med 25 prosent ut fra dagens kapasitet.

- KS har derfor bedt om at det innføres ekstra integreringstilskudd i 2015 og 2016  for å muliggjøre en rask bosetting av minst 3 000 personer som er definert som lengeventende, sier styreleder Gunn Marit Helgesen. - Det bør være et ekstra beløp for de som bosetter det antallet de er anmodet om, og et ytterligere beløp per person som bosettes utover anmodningen. Seneste beregning av kostnadene ved integrering utført av stat og kommunesektor i fellesskap gjennom Beregningsutvalget viser at integreringstilskuddet fortsatt ikke gir kommunene full kostnadsdekning. Raskere bosetting vil foruten å øke sannsynligheten for god integrering også redusere behovet for statlige bevilgninger til mottaksplasser.

Nye tall for skatteinngangen Skattesviken bekymrer kommunene. KS´ styreleder Gunn Marit Helgesen sier at det er en presset økonomisk situasjon for mange kommuner.

- KS forventer at regjeringen vurderer om en ytterligere skattesvikt må kompenseres for at kommunesektoren skal beholde handlingsrommet for å løse sine samfunnsoppdrag, sier Gunn Marit Helgesen.

Etter mange år med høyere skatteinntekter enn lagt til grunn i budsjettoppleggene, opplevde kommunesektoren en betydelig skattesvikt i 2014, til sammen 2,7 mrd. kroner. Utsiktene for norsk økonomi har forverret seg siden nasjonalbudsjettet ble lagt frem. Det skyldes først og fremst lavere oljepriser og lavere anslag på oljeinvesteringene. 

- KS deler den uttalte bekymringen som kommunesektoren har for de konsekvensene skattesvikten vil ha for tjenestetilbudet, særlig oppbygning av nye prioriterte og planlagte satsinger fra regjeringen i 2015. KS ber derfor om at regjeringen følger opp sin merknad i det 1. konsultasjonsmøtet i år om at «Regjeringen vil følge utviklingen i den økonomiske situasjonen i kommunesektoren nøye, og legger til grunn at kommunesektoren skal ha gode og forutsigbare rammer.»  

KS vil understreke at dersom kommunesektoren skal kunne løse sine samfunnsoppdrag må det gjenspeiles i de økonomiske rammene som kommunesektoren har til disposisjon

Utviklingen i sosialhjelpsutgiftene Det har vært en betydelig økning i sosialhjelpsutgiftene de siste årene. Det er et brudd med hovedtrenden siden 1993, med synkende sosialhjelpsutgifter. KOSTRA-tallene viser at utgiftene til sosialhjelp (brutto driftsutgifter) økte med 12 prosent fra 2012 til 2013, og med 9 prosent fra 2013 til 2014. Til sammen utgjør veksten de to årene utgifter for kommunene på litt over 1 milliard kroner. 

- KS mener at det bør settes i verk tiltak for å forhindre videre negativ utvikling av sosialhjelpsutgiftene, og som kan bidra til at flere innvandrere kommer inn i arbeidslivet, sier Helgesen.