Kommunesektoren er ingen utgiftspost
Foto: ScanStock

Kommunesektoren er ingen utgiftspost

Gjennom medier og den alminnelige politiske diskusjon kan en lett får inntrykk av at kommuner og fylkeskommuner er utgiftssluk som alltid krever mer penger fra staten, på bekostning av andre virkelig gode formål.

Lenger fra virkelighetens verden er det vanskelig å komme, skriver styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, i avisa Varden.   

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2015 går regjeringen inn for å kompensere kommunene og fylkeskommunene med 1,1 milliarder kroner av det inntektstapet sektoren ventes å få i år. Selv om slike beregninger alltid vil være usikre, viser også regjeringens egne beregninger at dette vil ligge klart under den reelle inntektssvikten. I denne sammenhengen er det viktig å understreke at det ikke er kommunene som har rotet bort en hel masse penger, men det skyldes i hovedsak reduserte skatteinntekter.

Fra KS’ side er vi glad for at regjeringen tar inntektstapet på alvor, samtidig håper vi at Stortinget, som behandler forslaget i disse dager, bidrar til å sikre at innbyggerne i Norge skal få de velferdstjenestene Stortinget selv har bestemt, til en kvalitet vi kan være bekjent av. Det betyr at vi i realiteten håper at politikerne våre vil bevilge noen ekstra millioner slik at kvaliteten på tjenestene opprettholdes.

Mange kommuner er opptatt av skattesvikten og de må gjøre tøffe prioriteringer hver eneste dag. I kombinasjon med kostnadspress innen særlig barnevern og ressurskrevende tjenester og en fortsatt forventet vekst i sosialhjelputgifter, vil det gi behov for stram budsjettstyring og innsparingstiltak i de fleste kommuner. I våres har KS kartlagt hvordan kommunene vil reagere på en eventuell skattesvikt gjennom året. Svarene viser at det er i hovedsak de største kommunene som har reserver for uforutsette hendelser. Om lag halvparten av kommunene rapporterer om at skattesvikten kan påvirke den planlagte og ønskede satsingen på helsetjeneste for barn/unge og innen rus og psykiatri, som regjeringen har forventet kommunene vil prioritere innenfor veksten i de frie inntektene i år.

For ulikt det inntrykk vi kan få gjennom mediedebatten handler ikke dette om «penger til kommunene». Det er ikke slik at det er kommunene som får alle disse millionene. Pengene går til deg og meg og alle de tjenestene vi trenger for å leve og motta tjenester i kommunen. Det handler nemlig om å kunne tilby gode og solide velferdstjenester til innbyggerne og lite annet. Det er ingen motsetning mellom penger til kommunesektoren og penger til skoler, barnehager, helse, pleie og omsorg, veier, kollektivtransport og alle andre gode formål det offentlige skal levere. Penger til kommuner og fylkeskommuner er nettopp penger til disse tjenestene. Det må vi ikke glemme.

Vi bør si tydelig ifra til dem som ønsker å diskutere kommunenes økonomi løsrevet fra hva kommunene og fylkeskommunene faktisk er pålagt å levere. Det går ikke i lengden å si at kommunene skal levere stadig flere og bedre tjenester dersom inntektene på samme tid reduseres. Da blir det et gap som må fylles. I stort er det ganske entydig slik at dårlig kommuneøkonomi betyr dårligere tjenester til innbyggerne – og bedre kommuneøkonomi betyr bedre tjenester. Ønsker vi enda bedre tjenester, betyr det enda mer penger til kommunene.

De kronene som går til kommunene gjør samfunnet trygt og godt – og gir oss gode velferdstjenester. Gunn Marit Helgesen

Dette betyr imidlertid ikke at ikke kommunene og fylkeskommunene selv kan påvirke hvor langt pengene rekker, både med hensyn til innhold og kvalitet på tjenestene. Det er alltid mulig å finne bedre og mer effektive måter å bruke de kommunale pengene på. Det er nettopp dette sektoren er god på: å finne de beste løsningene, å lære av hverandre, å få mest mulig kvalitet og effektivitet ut av offentlige penger.

Selv med noen ekstra kroner i kassa, bevilget i revidert nasjonalbudsjett, vil kommunene fortsatt ha en svært krevende jobb med å levere de velferdstjenestene som regjering og storting har pålagt dem å levere. Kommunesektorene er ingen utgiftspost – snarere tvert i mot.  Derfor er det viktig å huske på at de kronene som går til kommunene gjør samfunnet trygt og godt – og gir oss gode velferdstjenester.

Videre lesning