Kommuneregnskapene 2016 - hva kan vi lese ut av tallene?

De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat på 4,1 pst av inntektene. Investeringsutgiftene økte til 11 784 kroner per innbygger, og lånefinansieringen utgjorde 60 pst.

De foreløpige regnskapstallene viser samtidig at det er betydelige variasjoner mellom kommunene.

KS har i vedlagte notat sett nærmere på noen av utviklingstrekkene i kommuneregnskapene (konsern) for 2016 i kommunene utenom Oslo. 

Rune Bye

Rune Bye

Avdelingsdirektør Kommuneøkonomi

Sigmund Engdal

Sigmund Engdal

Spesialrådgiver, Kommuneøkonomi