Lovendringer om oppfølging av sykmeldte fra 1. juli 2014

Endringene innebærer en forenkling av regelverket, og betyr i stor grad at rettstilstanden bringes tilbake til slik den var før endringene i 2011.

Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet inngikk den 4. mars 2014 ny IA-avtale for perioden 4. mars 2014 til 31. desember 2018. Dagens regler ble strammet inn som en følge av reforhandling av IA-avtalen i 2010. Evaluering av endringene som ble innført i 2011, har imidlertid vist at det nye oppfølgingsregimet ikke er tilstrekkelig treffsikkert, og at det er unødvendig byråkratisk.

En partssammensatt arbeidsgruppe har foreslått endringer i dagens regler for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Regjeringen fulgte opp i Prop. 102 L, og disse er nå vedtatt av Stortinget;

  • at dialogmøte 1 i utgangspunktet skal være forbeholdt helt sykmeldte. Møtet skal bare avholdes for delvis (gradert) sykmeldte dersom arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder mener det er hensiktsmessig.
  • å forenkle reglene om hvem som skal delta på dialogmøtene.  Dialogmøtet skal først og fremst være en arena for arbeidsgiver og arbeidstaker, og det er således for eksempel ikke lenger plikt til å ha bedriftshelsetjeneste til stede i dialogmøte 1.
  • å oppheve arbeidsgivers rapporteringsplikt til NAV etter ni ukers sykefravær, og det omfattende sanksjonsregimet som ble etablert i 2011
  • arbeidsgiver skal sørge for at oppfølgingsplanen formidles til sykmelder så snart den er utarbeidet, og senest etter fire uker. Arbeidsgiver skal videre sørge for at oppdatert plan sendes til NAV senest en uke før dialogmøter som NAV innkaller til.

Relaterte lenker