Merarbeidsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 14-4 a
Foto: Pål Godager

Merarbeidsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 14-4 a

Det har nå kommet mange vedtak om merarbeidsregelen og det er mulig å si noe mer om jevnlighetskravet i bestemmelsen.

Kravet til at merarbeidet skal anses bortfalt har også nemnda uttalt seg mer inngående om, samt at det følger av praksis at arbeidstaker ikke kan kreve større stilling dersom det er arbeidet vakter i stillinger vedkommende ikke er kvalifisert for. Det er videre bestemt at det er et absolutt krav at arbeidstaker har vært fast ansatt i deltidsstilling under hele beregningsperioden på 12 måneder. Hva som skal anses som merarbeid og hva som er avtalt arbeidstid, har også nemnda tatt stilling til i mange saker.

Aml. § 14-4 a lyder:
§ 14-4 a.Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid
(1) Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav.
(2) Tvist om rett etter denne bestemmelsen avgjøres av tvisteløsningsnemnda, jf. § 17-2.

Følgende vilkår må være oppfylt for at en arbeidstaker skal ha rett til større fast stilling etter bestemmelsen;
1) Den som krever større fast stilling må inneha en fast deltidsstilling.
2) Beregningsperioden er på 12 måneder fra det tidspunkt arbeidstaker fremmer sitt krav.
3) Det må foreligge arbeid utover avtalt arbeidstid.
4) Arbeidet utover avtalt arbeidstid må ha vært jevnlig.
5) Arbeidsgiver kan ikke dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger.

Bestemmelsen har flere vilkår som er skjønnsmessige; det gjelder særlig kravet til hva som er jevnlig og hva som er arbeid utover avtalt arbeidstid. KS Advokatene har fått mange henvendelser om regelen og har klart inntrykk av at medlemmene synes den er administrativt krevende.

Vilkårene vil bli behandlet i det følgende. Punkt 6 omhandler hvilken stilling man har rett til og punkt 7 rettsvirkningene av brudd på bestemmelsen. Forarbeidene det vises til i det følgende er Prop. 83 L (2012-2013) - den kan lastes ned i rammen Videre lesning under artikkelen.

1. Krav om at den som krever større stilling har en fast deltidsstilling
1.1 Man må ha hatt deltidsstilling i hele 12-månedersperioden
Nemnda har fattet flere vedtak der arbeidstaker ikke gis medhold fordi arbeidstaker ikke har hatt deltidsstilling i hele perioden. Det vises for eksempel til vedtak nr. 30/16, 32/16 og 33/16.
Dersom arbeidstaker pretenderer at vedkommende er fast ansatt fordi det foreligger en ulovlig midlertidig ansettelse etter aml. § 14-9, må saken avvises fra nemnda, fordi den ikke har kompetanse til å avgjøre dette.

1.2 Forholdet til fortrinnsrettsbestemmelsen, fireårsregelen og den ulovfestede læren
Det er kun «deltidsansatte» som har rett på større stilling etter bestemmelsen. Det er ikke noe krav om at de må ha en stilling av en viss prosent. De personene som omfattes av regelen er samme gruppe som omfattes av fortrinnsrettsbestemmelsen i aml. § 14-3 og i HTA. De kan imidlertid også kreve større fast stilling etter tre- og fireårsregelen i aml. § 14-9 (6) og den ulovfestede læren om fast ansettelse før det er gått tre år. Andre benevnelser på sistnevnte er gjennomskjæringslæren eller grunnbemanningslæren.

Etter tre- og fireårsregelen og den ulovfestede læren er det både langvarige og kortvarige midlertidige arbeidsavtaler, samt enkeltstående tilkallingsvakter som gir mulighet for å kreve fast/større fast stilling. Som jeg kommer til nedenfor i punkt 3, er det kun vakter utover avtalt arbeidstid som medregnes i merarbeidsregelen.

Personer uten fast deltidsstilling i bunn, men kun har midlertidige avtaler, faller utenom merarbeidsregelen og har heller ikke fortrinnsrett til utvidet stilling. De kan kun kreve fast stilling etter tre- og fireårsregelen og den ulovfestede læren om vilkårene for det foreligger.

1.3 Permisjon fra den faste deltidsstillingen
- Permisjon fra fast stilling for å ta et vikariat med høyere stillingsprosent
Bakgrunnen for permisjonen er ofte at stillingene (deltidsstillingen og vikariatet) ikke lar seg kombinere. Arbeidstaker tar ekstravakter utover vikariatets stillingsstørrelse. Man vil i dette tilfellet bli ansett som å ha fast stilling og er omfattet av merarbeidsregelen. I praksis ville arbeidstaker nok også tatt ekstravakter samme sted dersom man ikke hadde permisjon, trolig også hyppigere ekstravakter fordi stillingen arbeidstaker har permisjon fra, har lavere stillingsprosent. På den andre siden har man fått forutsigbarhet med tanke på når man skal jobbe så lenge man går i et tidsbestemt vikariat.

2. Periode med merarbeid de siste tolv måneder
Videre kreves det at det foreligger merarbeid utover avtalt arbeidstid i de siste 12 månedene før kravet settes frem.

Arbeidstaker må sette fram krav. Arbeidsgiver skal ikke av eget tiltak forespørre arbeidstaker om vedkommende ønsker å øke sin faste stilling etter merarbeidsregelen. Arbeidstaker må ikke følge noen formkrav, men arbeidstaker må oppgi grunnlaget for sitt krav i melding eller søknad. Lønnsslipper og arbeidsplaner kan være relevant dokumentasjon. Arbeidsgiver plikter å føre oversikt over arbeidstakers faktiske arbeidstid etter aml. § 10-7 og arbeidsgiver må derfor i tilfeller hvor arbeidstaker ikke selv sitter på denne dokumentasjonen, gi denne til arbeidstaker.

Vedkommende er ikke fast ansatt når 12-månedersperioden er nådd, slik som når tre- eller fireårsmerket nås, jf. aml.§ 14-9 (6) «skal anses som fast ansatt». Ordlyden i merarbeidsbestemmelsen er annerledes da det sies at man har «rett på stilling», men det sies ikke noe om fra hvilket tidspunkt man har rett på stilling.

Nemnda har ikke kompetanse til å treffe vedtak om fra hvilket tidspunkt retten til den økte stillingen skal gjelde. Dersom partene ikke blir enige om når tidspunktet for lønns-/erstatningsplikt inntrer, må det således tas ut søksmål om dette. Vi oppfordrer kommunene til å fortsette å gi arbeidstakere ekstravakter etter at de har framsatt krav etter merarbeidsregelen, selv om lønnsplikten først inntrer på et senere tidspunkt.

Arbeidsgiver må ikke bruke mer tid på å behandle kravet enn det som er rimelig i det konkrete tilfellet. Et spørsmål som da oppstår er hvor lang saksbehandlingstid det er rimelig at arbeidsgiver bruker på å behandle kravet. Vi har opplysninger om at mange kommuner får inn 20 krav eller mer. Regelen må nå sies å ha blitt nærmere presisert på en del punkter gjennom vedtak i tvisteløsningsnemnda, og det vil derfor ikke være rimelig i alle tilfeller at arbeidsgiver bruker særlig lang behandlingstid.

3. Det må foreligge arbeid utover avtalt arbeidstid
Departementet uttaler i Prop. 83 L (2012-2013) at bestemmelsen tar sikte på å omfatte jevnlig ekstraarbeid utover den stillingsandel den deltidsansatte formelt har. Typisk er «ekstravakter» utover avtalen, eller av andre grunner arbeider «overtid» i sin deltidsstilling.

Departementet uttaler at;

 • Bestemmelsen skal gjelde uavhengig av om det er økt arbeidsmengde, sykefravær eller andre grunner som begrunner behovet, se punkt 3.1.
 • Bestemmelsen avgrenses mot situasjoner hvor det er avtalt en utvidelse av stilling i form av en midlertidig arbeidsavtale, for eksempel vikariat for en kollega i foreldrepermisjon, se punkt 3.2.
 • Retten skal ikke uthules av at typiske ekstravakter konstrueres som enkeltstående midlertidige ansettelser. Her vil det måtte foretas grenseoppganger i praksis, se punkt 3.2.

3.1 Hvilke vakter som omfattes av merarbeidsregelen
Bestemmelsen skal i følge departementet gjelde uavhengig av om det er økt arbeidsmengde, sykefravær eller andre grunner som begrunner behovet.

Det er viktig å presisere at også vakter for personer som har ferie skal telle med. Det er kun om det er inngått en midlertidig avtale, se punkt 3.2, at merarbeid i ferieperioder ikke skal telle med. De vedtak som er fattet, viser at det er en del misforståelser her.

Tvisteløsningsnemnda mener vakter i vakante stillinger omfattes. Dersom de vakante stillingene blir besatt før kravet settes fram, vil dette bety at det ikke lenger er behov for dette merarbeidet. Arbeidsgiver må i så fall anføre dette, se punkt 5. Tvisteløsningsnemnda mener videre at ekstravakter som genererer overtid omfattes. Som nevnt ovenfor, vil ikke vakter i stillinger man ikke er kvalifisert for telle med. Dersom en ekstravakt senere avspaseres, skal den heller ikke telle med. Se vedtak nr. 07/17.

3.2 Nærmere om når det foreligger en midlertidig avtale som vil falle utenfor bestemmelsen
Departementet uttaler at arbeidets varighet og karakter av å dekke en «merarbeidssituasjon»/om det fremstår som ekstraarbeid vil være sentralt ved vurdering av om det er en avtale som faller innenfor eller utenfor merarbeidsregelen.

Bestemmelsen avgrenses i følge proposisjonen mot situasjoner hvor det er avtalt en utvidelse av stilling i form av en midlertidig arbeidsavtale, for eksempel 50 % vikariat for en kollega i foreldrepermisjon og arbeidstaker har en 50 % fast stilling. Dette er et opplagt eksempel, mens det er mange vanskelige grensedragninger som må gjøres gjennom nemndspraksis.

Det er ikke uttalt noe i forarbeidene om hvor lang den avtalte utvidelsen må være for å falle utenfor merarbeidsbestemmelsen, eller hvor lang foreldrepermisjonen i eksemplet er. Man må etter vår vurdering blant annet se på om det er typiske ekstravakter som normalt ville blitt spredt på flere ved at de satte seg selv opp i vaktsystemet/-planen og så fikk godkjennelse fra leder. Relevante faktorer er etter vår vurdering da hvor lang den midlertidige utvidelsen er, hvor mye arbeid vil ligge bak for å få ordnet fraværet som en midlertidig avtale for en eller flere i stedet for å bruke flere personer til å ta merarbeid/ekstravakter. Hver arbeidsgiver må i et slikt tilfelle foreta en konkret vurdering ut fra sin situasjon.

Et eksempel; en person er syk og stillingen deles opp ved at vaktene gis til flere. Deling som skyldes overholdelse av arbeidstidsbestemmelsene, eksempelvis søndagsarbeid, vil trolig ikke anses som en omgåelse av merarbeidsbestemmelsen. Deling av stillingen ved å gi en eller flere ansatte en midlertidig avtale om en større stillingsprosent, når det er mest praktisk, hensiktsmessig og det tidligere har vært gjennomført ved å spre vaktene på flere uten å gi dem midlertidige arbeidsavtaler fra – til, vil etter vår oppfatning lett kunne anses som en omgåelse av merarbeidsregelen.

Vi vil anta at det er normalt å dekke opp et sykefravær for en person i 60 % stilling som varer for eksempel først 14 dager og så 14 nye dager ved at flere ansatte tar vaktene som tilkallingsvakter. Dersom arbeidsgiver for eksempel allerede før 14 dager vet at en person i 60 % stilling blir borte en del lenger enn disse 14 dagene, og en person i 20 % stilling kan ta vaktene i tillegg til egne, vil en utvidelse i et vikariat kunne gjøres umiddelbart. Dersom det er noen vakter denne personen ikke kan ta fordi de kolliderer med egen turnus, vil vedkommende likevel ha avtalt utvidet arbeidstid, men i en mindre stillingsprosent enn det den som er fraværende har. Dersom vedkommende i tillegg tar ekstravakter, vil man i prinsippet kunne ha rett på større fast stilling for disse vaktene. Det avhenger da selvsagt om de øvrige vilkårene er oppfylt.

Vi antar at det vil bli ført en del saker for Tvisteløsningsnemnda på grunn av at typiske ekstravakter konstrueres som enkeltstående midlertidige arbeidsavtaler. Departementet sier det må foretas grenseoppganger i praksis, og det betyr at det i forarbeidene langt fra er avklart når en vakt er en midlertidig arbeidsavtale eller når det er merarbeid etter bestemmelsen.
Nemnda var i vedtak nr. 29/16 enig om at en ordinær rammeavtale som gjelder fra 1. juni til 30. september med rett til ekstravakter, ikke er en midlertidig arbeidsavtale som faller utenfor merarbeidsbestemmelsen. Avtalen angir ikke stillingsstørrelse eller arbeidstid i den aktuelle perioden.

I vedtak nr. 44/16 ble ikke vakter oppsatt i en kalenderplan godtatt som avtalt arbeid av flertallet.

Dersom det er en reell midlertidig utvidelse av en deltidsstilling uten formalisering (skriftlig midlertidig arbeidsavtale), men den midlertidige utvidelsen kan «synliggjøres» gjennom at arbeidstaker er satt inn i turnusplan, vil dette etter en konkret vurdering kunne ses som en avtalt utvidelse som faller utenfor merarbeidsbestemmelsen. Vedkommende må i tillegg ha underskrevet eller på andre måter akseptert turnusen før den startet og ikke først etter at perioden er over, se for eksempel vedtak nr. 183/17.

Det er kun en ordensregel at det må foreligge skriftlig arbeidsavtale etter aml. § 14-5. Det vil derfor kunne være tilstrekkelig i konkrete tilfeller at arbeidsgiver kan sannsynliggjøre at det foreligger en avtale om utvidet stilling i form av midlertidig arbeidsavtale uten at det foreligger en skriftlig midlertidig arbeidsavtale.

4. Arbeidet utover avtalt arbeidstid må ha vært jevnlig
4.1 Innledning
Departementet uttaler i Prop. 83 L (2012-2013) i punkt 4.4.4.4 at vilkåret må vurderes skjønnsmessig ut fra en konkret vurdering, hvor både hyppighet og stabilitet i bruk av merarbeidet vil være sentrale momenter. Merarbeidet må være av et visst omfang og ha en viss hyppighet. Spørsmålet vil være om merarbeidet i det store og hele framstår som en etablert praksis i den aktuelle tolvmånedersperioden, uavhengig av om omfang og praksis varierer noe innenfor perioden.

Det uttales videre;

 • Det vil ikke være tilstrekkelig med merarbeid i forbindelse med ferieavvikling, ved sesongtopper eller lignende.
 • Det må også være et visst innslag av merarbeid i den løpende driften.
 • Det må være en noenlunde stabil bruk av merarbeid.
 • Et typisk eksempel ifølge departementet vil være en deltidsansatt som arbeider fast fire dager i uken, og som i tillegg jobber en ekstra dag i uken.
 • Ikke avgjørende at merarbeidet nødvendigvis er spredt jevnt utover hele referanseperioden.

Departementets eksempel ovenfor viser hva som klart er jevnlig, dvs. en ekstra dag i uken. Med et slikt eksempel mener vi departementet har vist at det skal en del til før kravet om jevnlig skal anses å være oppfylt. Nemndspraksis har vist at det ikke skal så mye til som dette eksemplet kunne tyde på. I lang tid delte nemnda seg i et flertall og et mindretall i jevnlighetsvurderingen, men det blir nå flere og flere enstemmige vedtak. Det tyder på at praksis begynner å sette seg.

Spørsmålet KS Advokatene har fått er om man kan lene seg på tre- og fireårsregelen i vurderingen av hva som er jevnlig. Vi mener at man ikke kan det, siden ordlyden er ulik. Vi antar det er bevisst at det kreves sammenhengende ansettelse etter fireårsregelen, mens det kreves jevnlig merarbeid etter merarbeidsregelen. Det er uansett ikke helt klart i henhold til praksis hvor lang periode det må være mellom to ansettelser før det foreligger et brudd i sammenhengende ansettelse etter tre- og fireårsregelen.

Dersom det er flere uker innimellom der det ikke har vært ekstraarbeid, kan det medføre at det ikke er jevnlig. Det kan gjelde både der det er et veldig langt opphold, og der det er flere, men noe kortere opphold. Husk; dere må ikke «lufte» de ansatte - bevisst ikke gi dem vakter -, for da vil man anse det som omgåelse. Fem ukers ferie må arbeidstakeren kunne ta på vanlig måte uten at det går utover retten til større stilling.

Ett opphold på 8-10 uker har blitt akseptert som jevnlig av nemnda dersom det er utpreget jevnlig ellers i perioden. Dersom det er flere opphold av kortere varighet enn dette, har nemnda kommet til at arbeidet ikke er jevnlig, men det vil alltid være en helhetsvurdering. Det er derfor vanskelig å si noe nærmere om den nedre eller øvre grense enda.

4.2 Sammenstilling av vedtak nr. 20/16 og nr. 39/16
I de vedtakene som fattes per i dag vises det fortsatt til det første prinsippvedtaket om jevnlighet, vedtak nr. 20/16.

Tvisteløsningsnemndas flertall har imidlertid i ettertid av vedtak nr. 20/16, kommet til motsatt resultat for eksempel i en sak som etter vår vurdering er sammenlignbar.

Vedtak nr. 20/16 gjaldt en ansatt i 60 % fast stilling som i beregningsperioden hadde arbeidet 160 timer ekstra. Dette tilsvarer en økning i stillingsprosent på 9,59 %. Ekstravaktene var fordelt på alle årets måneder med unntak av to og den ene av disse var vedkommende sykemeldt.

Det fremgår av vedtaket at det var fire opphold på henholdsvis fire, fem og seks uker, samt fire uker som skyldes sykefravær. Det fremgår ikke av vedtaket om ferieavvikling skjedde i noen av oppholdsperiodene eller om dette kommer i tillegg til de fire periodene med opphold. Flertallet (daværende leder og arbeidstakersiden) mente at merarbeidet hadde vært jevnlig og hun fikk rett på stillingsutvidelsen.

Vedtak nr. 39/16 gjaldt en ansatt i 81,10 % fast stilling som i beregningsperioden hadde arbeidet 164,25 timer ekstra. Dette tilsvarer en økning i stillingsprosent på 10,40 %. Ekstravaktene var fordelt på alle årets måneder med unntak av to og den ene av disse var vedkommende sykemeldt/hadde ferie.

Det fremgår av vedtaket at det var fire opphold på hhv. fem, underkant av seks, seks og åtte uker. I oppholdsperioden på åtte uker inngår fire ukers ferie og 13 dager sykefravær. Flertallet (daværende nestleder og arbeidsgiversiden) mente at hun ikke hadde rett på stillingsutvidelsen.

Det er svært små forskjeller på de to vedtakene som fikk ulikt utfall. I tillegg kommer at den ansatte i vedtak nr. 39/16 også hadde en høyere stillingsstørrelse som begrenser muligheten for hvor mange ekstravakter som kan tas i tillegg.

4.3 Hvilken betydning har arbeidstakers sykefravær?
Et annet spørsmål er om en person oppfyller kravet til jevnlighet dersom vedkommende har vært sykemeldt og derfor ikke fått tatt ekstravakter i denne perioden. Nemnda mener det etter en konkret vurdering vil kunne ha betydning, men det kommer an på lengden og omfanget av merarbeidet i de periodene vedkommende har vært friskmeldt.

4.4 Medregnes merarbeid i stillinger man ikke har kompetanse til?
I proposisjonen er det ikke eksplisitt tatt opp om det er kun merarbeid tilknyttet deltidsstillingen som omfattes, eller om også arbeid i andre stillinger og andre typer virksomheter omfattes av regelen.

Nemnda har nå klargjort praksis om hvorvidt vakter for stillinger man ikke har kompetanse til å fylle skal telle med i jevnlighetsvurderingen og/eller ved beregning av stillingsprosenten. Dersom en helsefagarbeider tar ekstravakt der en sykepleier er syk, skal ikke denne vakten telle med verken i jevnlighetsvurderingen eller ved beregning av stillingsprosenten. Det samme gjelder der en assistent tar vakter for en helsefagarbeider. Begrunnelsen er at vaktene man arbeider i stillinger man ikke er kvalifisert for ikke viser virksomhetens behov for den ansattes kompetanse. Det vises for eksempel til vedtak nr. 03/17, 07/17, 95/17 og 117/17.

Dersom en med deltidsstilling som assistent innen pleie- og omsorg, i tillegg til på eget arbeidssted tar vakter for assistenter et annet sted i kommunen, for eksempel i barnehage, skal disse vaktene telle med i jevnlighetsvurderingen. Forutsetningen er med andre ord at man er kvalifisert til å fylle den stillingen man har tatt vakter i. Dersom arbeidet er jevnlig om man ser alle vaktene under ett, har vedkommende rett på økte stillinger i den størrelsesorden man har arbeidet på de ulike stedene. Se for eksempel vedtak 80/17.

I vedtak nr. 117/17 hadde arbeidstaker tre faste deltidsstillinger i kommunen og disse lå under ulike tjenesteområder. Da ble det foretatt tre separate jevnlighetsvurderinger.

5. Arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger
5.1 Innledning
Denne begrensningen kom inn etter høringen. Dette er en sikkerhetsventil som kan bidra til å hindre urimelige utslag av retten til stilling i konkrete tilfeller. Det er ikke bestemt hvilken dokumentasjon arbeidsgiver må legge fram, men det må finnes informasjon som gjør det mulig for arbeidstaker og eventuelt Tvisteløsningsnemnda å etterprøve.

Eksempler i følge departementet er

 • Det har i mellomtiden vært nødvendig med nedbemanning, eller det er sannsynlig i nær framtid.
 • Noen kolleger har hatt redusert arbeidstid etter § 10-2 og kommer tilbake.
 • Behovet foreligger bare delvis og da er det dette den deltidsansatte vil ha krav på.

5.2 Hvilket tidspunkt nemndas vurdering skal knyttes til
Nemnda har fattet et vedtak hvor det er uttalt noe generelt om på hvilket tidspunkt nemndas vurdering av om behovet er bortfalt skal knyttes til, se følgende uttalelse fra vedtak nr. 129/16;
Etter nemndas oppfatning vil det avgjørende altså være om arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeid var bortfalt på det tidspunktet arbeidsgiver tok stilling til arbeidstakers krav – under forutsetning av at dette skjedde innen rimelig tid. Arbeidsgiver skal ikke kunne trenere saken i påvente av endringer som kan frata arbeidstaker en opparbeidet rettighet.

Nemndas syn er derved at utviklingen etter tidspunktet for arbeidsgivers avslag ikke er relevant. En vesentlig presisering må imidlertid gjøres. Selv om ordlyden tilsier at behovet for merarbeid allerede må være bortfalt for at arbeidstakers krav skal være avskåret, følger det ganske klart av forarbeidene at også en sannsynlig utvikling i nær fremtid vil kunne ha samme virkning:
Tilsvarende må gjelde der behovet for merarbeid må forventes å bortfalle som følge av at arbeidsgiver har foretatt eller er i ferd med å foreta nyansettelser, eller kan legge til grunn at arbeidstakere snarlig vil vende tilbake til virksomheten etter syke- eller permisjonsopphold e.l.

5.3 Om kravet til dokumentasjon
Ordlyden i § 14-4 a krever at arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger, og kravene til dokumentasjon er i noen grad kommentert i forarbeidene. I Prop. 83 L (2012-2013) side 78 heter det:
Departementet finner det ikke hensiktsmessig å fastsette konkrete krav til hvilken dokumentasjon som arbeidsgiver må legge fram. Arbeidsgiver vil i praksis måtte fremlegge informasjon som gjør det mulig for arbeidstaker og eventuelt Tvisteløsningsnemnda å etterprøve. Det avgjørende vil være hvorvidt og i hvilken grad arbeidsgiver kan sannsynliggjøre at virksomheten ikke lenger har behov for merarbeidet i tiden framover.

På side 86 heter det:
Arbeidsgiver må i tilfelle legge fram konkret dokumentasjon som kan sannsynliggjøre at virksomheten ikke lenger har samme behov for merarbeidet.

Nemnda mener at ikke bare oversikter over arbeidstakers merarbeid i opptjeningsperioden er relevant men også merarbeidet etter opptjeningsperioden. Det gjelder ikke bare den spesifikke arbeidstakerens merarbeid, men – ettersom det er arbeidsgivers behov for merarbeid som er relevant etter unntaksbestemmelsen – også merarbeid fra andre ved samme avdeling e.l. Nemnda ser det derfor slik at dokumentasjonen i praksis ofte også må gjelde utviklingen etter opptjeningsperioden for at nemnda skal kunne legge til grunn at behovet har bortfalt.

Nemnda delte seg i et flertall og et mindretall hva gjelder nærmere om kravet til dokumentasjon.

6. Hvilken stilling har man rett til?
Arbeidstaker som oppfyller vilkårene får rett til en stilling med samme omfang, arbeidssted og vakter tilsvarende merarbeidet vedkommende har utført i løpet av beregningsperioden. Arbeidstaker kan ikke anses som fast ansatt tilkallingshjelp uten nærmere definert og forutsigbar samlet arbeidstid.

Departementet uttaler;

 • Naturlig å ta utgangspunkt i en gjennomsnittsberegning.
 • Åpent for å benytte et visst skjønn i vurderingen.
 • Den ansatte kan ikke velge stillingsbrøk, men må akseptere å ta ut hele den stillingsutvidelse som tilsvarer det reelle merarbeidet, men partene kan bli enige om en mindre brøk.
 • Den ansatte kan ikke velge arbeidssted.
 • Arbeidstaker må akseptere samme omfang av ubekvemme vakter dersom arbeidsgiver ønsker og har behov for dette.

Dersom en gjennomsnittsberegning medfører at snittet blir for høyt i perioder i løpet av året fordi man i opptjeningsåret har jobbet svært mye for eksempel ved ferietopper, vil det være urimelig om arbeidstaker har rett på hele utvidelsen. Det er fordi det vil bli en overbemanning som arbeidsgiver ikke uten videre får utnyttet, noe flere av høringsinstansene påpekte. Dette er nok bakgrunnen for at departementet ikke lovfestet en gjennomsnittsberegning slik det først var foreslått i høringsnotatet. Vi anbefaler således at arbeidsgiver i slike tilfeller ikke aksepterer en gjennomsnittsberegning om de er uenig i dette, men benytter et skjønn.

Arbeidstaker kan ikke velge arbeidssted. Dersom arbeidstaker har hatt vaktene på ulike tjenestesteder innenfor for eksempel pleie og omsorg, kan arbeidsgiver bestemme at hele stillingen skal være på et av stedene eller at det skal skje en oppdeling. Det er styringsretten som her vil være avgjørende for hvor arbeidstaker skal arbeide.

Arbeidstaker vil ikke ha rett til å få hele stillingsøkningen plusset på sin egen turnus. Økningen kan for eksempel som nevnt settes inn et annet sted, eller vedkommende kan være fast vikar hvor man arbeider der det er behov. Krav om varsel om arbeidsplan etter aml. § 10-3 må imidlertid oppfylles.

7. Tvisteløsningsnemnda og rettsvirkninger ved brudd på bestemmelsen
Dersom tvist bringes inn for Tvisteløsningsnemnda for avgjørelse, skal nemnda ta stilling til hvorvidt vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. Først etter at tvisten er prøvd av Tvisteløsningsnemnda har partene adgang til å bringe tvisten til avgjørelse for domstolene, jf. arbeidsmiljøloven § 17-2.

Bestemmelsen om rettsvirkninger ved brudd lyder:
§ 14-4 b Virkninger av brudd på deltidsansattes rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid
(1) Dersom retten kommer til at en deltidsansatt har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid etter bestemmelsen i §14-4 a, skal retten etter påstand fra den deltidsansatte avsi dom for ansettelse i slik stilling.
(2) Ved brudd på bestemmelsen om rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid etter § 14-4 a kan arbeidstaker kreve erstatning.

Det er i andre ledd ikke vist til aml. § 15-12 (2) som det gjøres i aml. § 14-4 (2) om brudd på reglene om fortrinnsrett. Da må de ordinære reglene om rett til ikke-økonomisk erstatning i skadeerstatningsloven foreligge om det skal kunne gis slik erstatning. Vi legger således til grunn at det ikke vil være mange tilfeller hvor arbeidsgiver kan bli dømt til å betale ikke-økonomisk erstatning i disse sakene da det må foreligge grov uaktsomhet eller forsett etter skl. § 3-5.

Videre lesning