Endringer i ferieloven fra 1. juli 2014

Ferieloven er vedtatt endret av stortinget med virkning fra 1. juli 2014. Endringene innebærer en utvidelse av arbeidstakers rett til å utsette og overføre ferie i forbindelse med sykdom.

Utsettelse av ferie på grunn av sykdom oppstått i ferien
I dag kan arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Dersom arbeidsuførheten oppstår i løpet av ferien, kreves det imidlertid at arbeidsuførheten har vart i minst seks virkedager for at ferien skal kunne utsettes og gis som ny ferie, jf. ferieloven § 9 (1) andre ledd. Etter Hovedtariffavtalen kap. 1 § 7 pkt 7.1 er det krav om fem virkedager.

Kravet til seks dagers arbeidsuførhet i ferieloven § 9 (1) andre ledd  er nå opphevet. Endringen innebærer at arbeidstaker allerede fra første fraværsdag kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ferie senere i året. Hovedtariffavtalen kap. 1 § 7 pkt 7.1 endres tilsvarende til en virkedag.

Arbeidstaker må som i dag, dokumentere arbeidsuførheten med legeerklæring som må fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Utbetaling av feriepenger for ferie som ikke er avviklet og overføring av ferie
Dagens adgang til å få utbetalt feriepenger for lovbestemt ferie, som ikke er avviklet på grunn av sykdomsfravær eller foreldrepermisjon, er nå opphevet.  Endringene innebærer at all ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret skal overføres til påfølgende ferieår.

Dersom overført ferie heller ikke blir avviklet i påfølgende ferieår, vil ferien tilsvarende bli overført videre til det påfølgende ferieår og det kan skje en opphoping av manglende avviklet ferie.

Lovendringene berører ikke adgangen til å få feriepenger utbetalt når arbeidsforholdet opphører, jf. ferieloven § 11 (3).

Endringene i ferieloven gjelder kun lovbestemt ferie og berører ikke direkte den avtalefestede ferien.

Anbefaling
For å unngå en situasjon med opphopning av ferie til påfølgende ferieår, er det viktig at arbeidsgiver benytter sin styringsrett mht. fastsettelsen av ferie. I de tilfeller der arbeidstaker på grunn av sykdom krever ferien utsatt, bør arbeidsgiver sørge for at ferien avvikles i løpet av ferieåret der det faktisk er mulig.

Ferieloven § 6 (2) første ledd fastsetter at arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette. I de tilfeller der arbeidstaker kommer tilbake i arbeid etter sykefravær på slutten av året, vil dette være et tilfelle der særlige grunner foreligger og arbeidsgiver må kunne fastsette ferien uavhengig av om det er under to måneder igjen av

Relaterte lenker