Dom om sykepenger til ordfører

Frostating lagmannsrett har avsagt en enstemmig dom hvor kommunen fikk medhold i at ordfører var arbeidstaker og ikke frilanser i folketrygdlovens forstand.

Spørsmålet i saken var om en kommune har rett til refusjon for forskutterte sykepenger fra NAV under ordførers sykdom. Slik refusjon gis bare til arbeidsgivere og dermed ble det sentrale spørsmålet i denne saken hvorvidt en ordfører er arbeidstaker. 

Bakgrunnen for saken var at ordfører Ove Silseth i Eide kommune ble syk. Kommunen forskutterte sykepenger, men fikk avslag på refusjon. Avslaget ble opprettholdt i alle NAVs instanser og kommunen ved Silseth klaget så til Trygderetten. Kommunen vant frem i Trygderetten. Staten v/ Arbeids- og velferdsdirektoratet brakte saken inn for Frostating lagmannsrett. KS Advokatene ved advokat Gry Brandshaug Dale og advokatfullmektig Silje Tangen prosederte saken for kommunen.  

Dommen er foreløpig ikke rettskraftig. Det gjenstår å se om Staten anker saken inn for Høyesterett og om Høyesterett eventuelt slipper den inn. Vi mener Staten ikke bør anke da det vil være politisk flertall for det resultat lagmannsretten kom til på Stortinget. En presisering av loven i ettertid vil da være nærliggende. 

Praksis viser at de aller fleste kommuner har fått refusjon fra NAV for forskutterte sykepenger ved ordførers sykdom. Dette er trolig årsaken til at dette spørsmålet ikke har kommet opp for domstolene før. 

Retten la vekt på at ordførervervet har store likhetstrekk med et ordinært arbeidsforhold og at vervet stadig har blitt mer omfattende. Retten konkluderte med at de fleste og viktigste momentene bak arbeidstakerbegrepet foreligger.  Ordførernes særstilling som ombud i kommunene ble også vektlagt. Ordførere kan etter rettens oppfatning i stor grad sammenlignes med statsråder som er å anses som arbeidstakere i folketrygdlovens forstand. Endelig vektlegger retten ordførernes behov for det vernet arbeidstakerbegrepet i folketrygdloven gir dem.      

Det er viktig for kommunene at ordfører blir regnet som arbeidstakere. Da får kommunene refusjon for forskuttering utover arbeidsgiverperioden. Frilansere får bare dekning direkte fra NAV etter 16 dager. Dersom kommunene forskutterer for frilansere, får de ikke refusjon for noe – altså heller ikke for sykepenger utover venteperioden. Ordfører ville heller ikke fått utbetalt sykepenger fra NAV, fordi han da ikke har tapt pensjonsgivende inntekt. 

Det er videre viktig for ordførere at de anses som arbeidstakere i folketrygdlovens forstand med tanke på den arbeidsinnsats de nedlegger for kommunen i perioden som ordfører. Dette var utvilsomt viktig for ordfører Silseth og vi vil anta at samtlige ordførere deler hans oppfatning. Betegnelsen frilanser er overhodet ikke dekkende for denne omfattende innsatsen. 

Fylkesordfører vil være likestilt med ordfører etter denne dommen. Det samme gjelder varaordfører som vikarierer for ordfører.

Videre lesning