Fornøyd med fastlegevedtak
- KS har lenge ment at det er viktig med en helhetlig gjennomgang av hele fastlegeordningen. Derfor er vi fornøyd med at ordningen skal evalueres, sier Gunn Marit Helgesen. Foto: Helse Midt-Norge / Flickr

Fornøyd med fastlegevedtak

Gjennom en rekke vedtak ber Stortinget regjeringen om å følge opp fastlegeordningen, blant annet ved å gjennomgå finansieringsordningen. KS' styreleder Gunn Marit Helgesen er fornøyd med at Stortinget tar utfordringene i fastlegeordningen på alvor.

Tirsdag 13. februar vedtok et enstemmig storting å be regjeringen «følge opp samhandlingsreformen og på egnet vis sikre opptrapping av legedekningen i primærhelsetjenesten generelt, og i fastlegeordningen spesielt». Stortinget ba blant annet om tiltak for å styrke rekruttering til og finansiering av fastlegeordningen, i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen. Ordningen skal evalueres i løpet av 2018-2019.

- KS har lenge ment at det er viktig med en helhetlig gjennomgang av hele fastlegeordningen. Derfor er vi fornøyd med at ordningen skal evalueres, sier Gunn Marit Helgesen.

- Vi er fornøyd med at Stortinget legger vekt på at finansieringsordningen for fastlegeordningen skal med i evalueringen, sammen med analyser av hva legene bruker tiden sin på.

Rekruttering er utfordrende
Det er liten tvil om at det er økende rekrutteringsutfordringer i kommunene for å skaffe fastleger. Det er sammensatte årsaker til det. Samlet oppgavetilfang, vaktbelastning og muligheter til å få spesialisering i allmennmedisin i kommunene i utdanningsløpet er noen av dem. Derfor har det vært viktig for kommunene at legevaktordningen også blir en del av fastlegeevalueringen  og vurderes i det totale utfordringsbildet.

- I høst ble det også kjent at trepartssamarbeidet mellom Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen reetableres, for å styrke samarbeidet om fastlegeordningen, dette ser KS frem til, avslutter Helgesen.

Anne Gamme

Anne Gamme

Fagleder myndighetskontakt Helse og velferd