Stort behov for ledelse av kommunal legetjeneste
Mye av tiden på arbeidsseminaret ble brukt til å diskutere i grupper. Fra venstre, kommuneoverlege Morten Bergkåsa, Lillehammer, enhetsleder Helga Kramvik og fastlege Stina Michelle Kristoffersen fra Tromsø. Foto: Kristin Tveitnes

Stort behov for ledelse av kommunal legetjeneste

Torsdag 26. januar arrangerte KS og Legeforeningen et arbeidsseminar med tittelen Kommunal legetjeneste – kan den ledes? Bakgrunnen er en utredningsrapport som Agenda Kaupang har laget for KS.

Samarbeidet mellom KS og Legeforeningen har som mål å få fram gode råd og anbefalinger for ledelse av legetjenesten som styrker kvalitet og pasientsikkerhet og bidrar til god samhandling mellom legetjenesten og andre helse- og omsorgstjenester. Resultatene fra seminaret skal benyttes til å utarbeide et veiledningsmateriell som skal være klart allerede i begynnelsen av
mars.

Ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog ønsket velkommen, før Sigrid J. Askum fra KS og Jan Emil Kristoffersen fra Legeforeningen informerte om bakgrunnen for samarbeidet. Etter gode gruppediskusjoner informerte representanter fra kommunene om hvordan de har organisert arbeidet i sine kommuner.

Felles forståelse av rammeverket
Kristin Nilsen, kommunalsjef for helse og sosial i Bærum kommune, har det øverste ansvaret for 105 fastleger fordelt på 35 fastlegekontorer. Hun fortalte at en viktig forutsetning for å få til et godt samarbeid er felles forståelse av rammeverket. I Bærum har partene gjennomgått rammeavtalen og forskriften i fellesskap. Nilsen understreket at det er viktig at ledere på flere nivåer sitter sammen i møter med legene. Det forventer de.

- Fastlegene i Bærum etterspør dialog, medvirkning, oppfølging og styring. Har vi en felles forståelse av kvalitet og gode tjenester, så gir det mye bedre effekt. Leger kan ledes. Vi må slutte å generalisere og forsterke myter, og vi må slutte å snakke om fastleger og heller snakke med fastleger. Kommunene må ta et større ansvar for oppfølging av kvalitet i fastlegevirksomheten, sa Nilsen.

Felles mål er avgjørende
Kommuneoverlege Bjørnar Nyen fortalte om hvordan legetjenesten er organisert i Porsgrunn. Det er 36 fastleger i kommunen, hvorav ni legekontorer og én fastlønnet lege. Han mener det er tre faktorer som påvirker samarbeidet mellom kommunen og fastlegene; struktur, kultur og ressurser. Nyen bruker ikke ordet styring, ledelse er et mye bedre ord. For å skape en god helsetjeneste for befolkningen, må man ha felles mål. Hvordan vi snakker med og om hverandre er avgjørende for å skape en god samarbeidskultur. Kommunen har laget en plan for legetjenesten, og planen er utarbeidet med bred deltakelse fra fastleger. Samarbeidet med tillitsvalgte har vært svært viktig.

- En god legetjeneste kommer ikke av seg selv. Det kreves ressurser – tid og litt penger. Å skape kultur tar tid, det må brukes personalressurser, sa Nyen.

Ringsaker og Bergen kommune delte også erfaringer, og det kom et sterkt ønske til Legeforeningen og KS om å vurdere hvordan rådene og anbefalingene som framkom på seminaret også kan tilpasses til små kommuner.