Tilsynsmeldingen
Samhandlingsreformen og sosiale tjenester i NAV har fått mest oppmerksomhet i Tilsynsmeldingen 2015. Foto: Halogen

Tilsynsmeldingen

Tirsdag 8. mars presenterte Statens Helsetilsyn Tilsynsmeldingen 2015. Her kommenterer KS de to kapitlene i meldingen som har fått mest oppmerksomhet, om samhandlingsreformen og om sosiale tjenester.

1. Tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen
Dette handler i hovedsak om eldre og kronisk syke med sammensatte lidelser som skrives ut fra sykehus tidligere enn før samhandlingsreformen trådte i kraft. Det betyr også at pasientene oftere er sykere enn før ved utskriving. Overgangen mellom tjenestenivåene er et kjent risikoområde. Når flere tjeneste skal samhandle, oppstår det ofte svikt. Samarbeidsavtaler er en sentral del av styringssystemet for å sikre samhandling om utskrivning av pasienter fra sykehus til kommunehelsetjenesten.

Tilsynsmeldingen viser at finansielle incitamentordninger virker, men ikke alltid etter hensikten. Det er dokumentert at utskrivningsklare pasienter ligger kortere på sykehus, slik hensikten var. Imidlertid er det også dokumentert en økning av reinnleggelser i sykehus i gruppen over 80 år. Det er liten tvil om at økonomien er en sentral driver i dette. Derfor er det viktig at å spørre om forskriften om utskrivningsklare pasienter har ført til for kort planleggingstid for en sårbar gruppe.

Legemidler
Det er alvorlig at tilsynet har vist svikt i samhandlingen mellom sykehus og kommune, og at dette særlig gjelder legemidler. Mange kommuner engasjerer seg i kvalitetsforbedringsarbeid, og nettopp avstemming av legemiddellister er et av innsatsområdene som er prioritert i forbedringsarbeidet i kommunene. Om lag 60 prosent av kommunene er involvert i dette arbeidet så langt. Samtidig er det viktig å erkjenne at bruk av elektroniske løsninger kan eliminere risikoen for svikt på dette området.

Det tar tid å planlegge en god overflytting fra sykehus til en kommunal helse- og omsorgstjeneste for pasienter/brukere som i utgangspunktet er skrøpelige og trenger gode, helhetlige og koordinerte tjenester.

«Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke» er en satsing som er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, KS, Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet. Dette handler om en systematisk oppfølging etter utskriving fra sykehus og en retningsendring fra å spørre pasienten/brukeren «hva feiler det deg?» til «hva er viktig for deg?». Denne satsingen begynner å høste resultater. Brukerens reelle behov møtes bedre og oppfølgingen av det tverrfaglige teamet er systematisert. KS mener at det behov for nye virkemidler som støtter opp om god samhandling i helse- og omsorgstjenestene, eksempelvis at finansieringsordninger understøtter ulike modeller for tverrfaglige team som gir kommunene mulighet til fleksible løsninger.

2. Tilsyn med sosiale tjenester
Tilsynsmeldingen 2015 refererer til undersøkelser av sosiale tjenester i NAV i perioden 2010-2014. Det er viktig å understreke at etter at tilsyn blir gjennomført, arbeider kommunene godt for å rette opp feil og mangler som tilsynet påviser. KS antar likevel at mange kommuner fortsatt har behov for å forbedre sine interne kontrollsystemer. Når man vurderer antall avvik, er det viktig å ta med at tilsynene er gjennomført i kommuner hvor fylkesmannen ut fra sin lokalkunnskap har vurdert at det er størst risiko for svikt. Oppsummeringen gir derfor ikke et representativt bilde. Det er dessuten viktig å understreke at det er systemene det er ført tilsyn med, ikke selve tjenestene. Avvik i systemkrav betyr ikke nødvendigvis er faktiske tjenestene til brukerne ikke er forsvarlige.

KS er enig i at noen av de manglene som tilsynsmeldingen viser, er bekymringsfulle. Dette gjelder særlig punktene om at tjenestene ikke i stor nok grad er individuelt tilpasset, samt at barn og unges behov ikke i tilstrekkelig grad ivaretas. Her må staten bidra til mindre rigid styring av NAV-kontoret for blant annet å frigjøre ressurser til individuell oppfølging.

Partnerskapet i NAV
KS deler meldingens syn på at samarbeidet og partnerskapet om NAV-kontorene bør bli bedre. Et av meldingens funn er at styringsdialogen mellom rådmann og NAV-kontor er mangelfull. Slik partnerskapet med staten fungerer i mange kommuner, er det manglende likeverdighet. Det gjør ofte at kommuneledelsen blir passivisert, noe som er med på å redusere muligheten for å få til sømløse tjenester i NAV-kontoret. Både mindre statlig detaljstyring og sterke lokalpolitisk involvering i NAV-kontorene er viktig for økt reell likeverdighet.

KS mener det er behov for at mange kommuner blir bedre på systematisk styrings- og kontrollarbeid.  KS drifter interkontrollnettverk for støtte til rådmannen og har lansert en FOU om kommunestyrets overordnede tilsynsansvar. KS vil i tillegg etablere effektiviserings-/læringsnettverk høsten 2016 for å styrke NAV-kontorene.

Kontaktperson i KS:
Tone Marie Nybøe Solheim, avd.dir Helse og Velferd
M: 908 39 402