KS søker kommunale representanter
Våren 2018 starter arbeidet med å fastsette kompetansekravene for elleve profesjonsutdanninger innen helse- og sosialfag. KS ønsker forslag til kommunale representanter som kan bidra i det arbeidet. Foto: Siv Dolmen

KS søker kommunale representanter

Kompetansekravene til de helse- og sosialfaglige grunnutdanningene fastsettes i disse dager. Kommunal sektor er invitert til å foreslå representanter som skal bidra i arbeidet med å utarbeide nasjonale, faglige retningslinjer for utdanningene.

Kommunal sektor har behov for mange kompetente medarbeidere for å kunne yte gode helse- og velferdstjenester. Både for å ivareta dagens behov, men også for å kunne utvikle tjenester og tjenestetilbud for å møte fremtidens utfordringer. For å sikre kvalitet og relevans i utdanningene må kommunal sektor delta i arbeidet med utarbeide de nasjonale retningslinjene.

Høsten 2017 startet arbeidet med å fastsette kompetansemål og læringsutbyttebeskrivelser for utdanningene barnevernspedagog, bioingeniør, ergoterapeut, fysioterapeut, radiograf, sosionom, sykepleier og vernepleier. De første programgruppene (fase I) er allerede i gang med arbeidet, og de kommunale representantene gir verdifulle innspill om hvilke behov de kommunale helse- og velferdstjenestene tjenestene vil ha i fremtiden.  

Vil ha nye forslag til kommunale representanter
Våren 2018 starter arbeidet i de andre elleve profesjonsutdanningene (fase II), og det ønskes kommunale representanter til programgruppene som skal etableres. KS ønsker forslag til kommunale representanter.

Dette gjelder utdanningene:

  • audiograf - 1 repr. fra kommunale helse- og omsorgstjenester
  • farmasøyt (bachelor og master) – 1 representant fra kommunal sektor
  • klinisk ernæringsfysiolog – 1 representant fra kommunal sektor
  • medisin - 2 repr. (en kommunelege og en fastlege)
  • optiker – 1 repr. fra kommunal sektor
  • ortopediingeniør – 1 repr fra kommunal sektor
  • psykolog – 2 repr. fra kommunal sektor hvor området barn og unge er representert
  • tannlege – 1 repr. fra kommunal sektor
  • tanntekniker – 1 repr. fra kommunal sektor
  • tannpleiere – 1 repr. fra kommunal sektor

Kunnskapsdepartementet har etablert et prosjekt nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS).  Det leder arbeidet med å utarbeide nasjonale faglige retningslinjer i henhold til Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfaglige utdanninger. Retningslinjene skal innarbeides i studieplaner som gjelder fra høsten 2020.

Hvem kan sitte i programgruppene?
Programgruppene skal settes sammen slik at brukerbehov, tjenestenes behov, utdanningen og nyere forskningsbasert kunnskap er representert. Dette arbeidet vil være avgjørende for hvilken kompetanse våre fremtidige medarbeidere i helse- og velferdstjenestene vil ha.

Se oversikt over fordelingen av representanter fra hhv universitets- og høyskolesektoren, kommunal sektor og statlig sektor.

En studentrepresentant vil oppnevnes til hver gruppe. Normalt skal representantene oppnevnes for fire år om gangen, med mulighet for reoppnevning på nye to år.

Deltakelse i programgruppene innebærer deltakelse i jevnlige møter i programgruppen, møter med eksterne aktører og brukergrupper, samt å bidra skriftlig ved utarbeidelsen av retningslinjene.

Last ned skjema for å foreslå kandidater.

Får bistand fra prosjektsekretariat
Programgruppene får bistand fra et prosjektsekretariat som opprettes av Kunnskapsdepartementet.

Økonomiske forhold
Representanter fra kommuner/fylkeskommuner og studentrepresentanter har krav på godtgjørelse av reiser og opphold. Dette dekkes av prosjektet (KD).
Studentrepresentantene og private tjenesteytere har i tillegg krav på honorar for medgått tid etter følgende satser: Godtgjøring for møtetid (tapt arbeidsinntekt) 1210 kr per time (opptil 6 timer pr. dag) og 439 kr pr time i møteforberedelser. Dette dekkes av prosjektet (KD). Det gis ikke timebetaling for selve reisen.